Skip to main content
Lịch Thi Đấu Challenge League

Lịch Thi Đấu Challenge League

Challenge League
16/07 - 00:30
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 16/07 - 00:30
 FC Thun FC Thun
Challenge League
16/07 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 16/07 - 00:30
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
16/07 - 01:15
FC Aarau FC Aarau
VS 16/07 - 01:15
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
16/07 - 23:00
Bellinzona Bellinzona
VS 16/07 - 23:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
17/07 - 19:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 17/07 - 19:15
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
23/07 - 00:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 23/07 - 00:30
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
23/07 - 01:15
Lausanne Lausanne
VS 23/07 - 01:15
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
23/07 - 01:15
FC Thun FC Thun
VS 23/07 - 01:15
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
23/07 - 23:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 23/07 - 23:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
24/07 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 24/07 - 19:15
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
30/07 - 00:30
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 30/07 - 00:30
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
30/07 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 30/07 - 00:30
 FC Thun FC Thun
Challenge League
30/07 - 01:15
FC Aarau FC Aarau
VS 30/07 - 01:15
 Lausanne Lausanne
Challenge League
30/07 - 23:00
Bellinzona Bellinzona
VS 30/07 - 23:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
31/07 - 19:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 31/07 - 19:15
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
06/08 - 00:30
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 06/08 - 00:30
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
06/08 - 01:15
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 06/08 - 01:15
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
06/08 - 01:15
FC Thun FC Thun
VS 06/08 - 01:15
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
07/08 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 07/08 - 19:15
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
07/08 - 21:30
Lausanne Lausanne
VS 07/08 - 21:30
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
13/08 - 00:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 13/08 - 00:30
 Lausanne Lausanne
Challenge League
13/08 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 13/08 - 00:30
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
13/08 - 23:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 13/08 - 23:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
14/08 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 14/08 - 19:15
 FC Thun FC Thun
Challenge League
27/08 - 23:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 27/08 - 23:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
27/08 - 01:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 27/08 - 01:15
 FC Thun FC Thun
Challenge League
27/08 - 23:00
FC Aarau FC Aarau
VS 27/08 - 23:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
28/08 - 21:30
Lausanne Lausanne
VS 28/08 - 21:30
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
03/09 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 03/09 - 00:30
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
03/09 - 01:15
FC Thun FC Thun
VS 03/09 - 01:15
 Lausanne Lausanne
Challenge League
03/09 - 23:00
FC Aarau FC Aarau
VS 03/09 - 23:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
03/09 - 23:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 03/09 - 23:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
04/09 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 04/09 - 19:15
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
11/09 - 21:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 11/09 - 21:30
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
10/09 - 01:15
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 10/09 - 01:15
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
10/09 - 23:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 10/09 - 23:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
11/09 - 19:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 11/09 - 19:15
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
11/09 - 21:30
Lausanne Lausanne
VS 11/09 - 21:30
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
01/10 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 01/10 - 00:30
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
01/10 - 01:15
Lausanne Lausanne
VS 01/10 - 01:15
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
01/10 - 01:15
FC Thun FC Thun
VS 01/10 - 01:15
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
02/10 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 02/10 - 19:15
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
08/10 - 01:15
FC Aarau FC Aarau
VS 08/10 - 01:15
 FC Thun FC Thun
Challenge League
08/10 - 00:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 08/10 - 00:30
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
09/10 - 19:15
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 09/10 - 19:15
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
08/10 - 23:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 08/10 - 23:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
08/10 - 23:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 08/10 - 23:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
15/10 - 01:15
Lausanne Lausanne
VS 15/10 - 01:15
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
15/10 - 01:15
FC Thun FC Thun
VS 15/10 - 01:15
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
16/10 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 16/10 - 19:15
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
15/10 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 15/10 - 00:30
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
20/10 - 00:30
FC Aarau FC Aarau
VS 20/10 - 00:30
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
18/10 - 01:15
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 18/10 - 01:15
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
20/10 - 00:30
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 20/10 - 00:30
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
18/10 - 01:15
FC Thun FC Thun
VS 18/10 - 01:15
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
19/10 - 01:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 19/10 - 01:15
 Lausanne Lausanne
Challenge League
23/10 - 19:15
FC Aarau FC Aarau
VS 23/10 - 19:15
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
22/10 - 01:15
Lausanne Lausanne
VS 22/10 - 01:15
 FC Thun FC Thun
Challenge League
22/10 - 23:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 22/10 - 23:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
23/10 - 19:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 23/10 - 19:15
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
29/10 - 00:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 29/10 - 00:30
 FC Thun FC Thun
Challenge League
29/10 - 01:15
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 29/10 - 01:15
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
29/10 - 01:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 29/10 - 01:15
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
29/10 - 00:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 29/10 - 00:30
 Lausanne Lausanne
Challenge League
05/11 - 02:15
FC Aarau FC Aarau
VS 05/11 - 02:15
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
05/11 - 02:15
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 05/11 - 02:15
 Lausanne Lausanne
Challenge League
06/11 - 00:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 06/11 - 00:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
05/11 - 02:15
FC Thun FC Thun
VS 05/11 - 02:15
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
06/11 - 20:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 06/11 - 20:15
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
13/11 - 22:30
Lausanne Lausanne
VS 13/11 - 22:30
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
12/11 - 01:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 12/11 - 01:30
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
12/11 - 02:15
FC Thun FC Thun
VS 12/11 - 02:15
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
13/11 - 20:15
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 13/11 - 20:15
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
12/11 - 01:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 12/11 - 01:30
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
20/11 - 00:00
FC Aarau FC Aarau
VS 20/11 - 00:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
19/11 - 01:30
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 19/11 - 01:30
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
20/11 - 00:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 20/11 - 00:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
20/11 - 20:15
FC Vaduz FC Vaduz
VS 20/11 - 20:15
 Lausanne Lausanne
Challenge League
27/11 - 22:30
Lausanne Lausanne
VS 27/11 - 22:30
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
26/11 - 02:15
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 26/11 - 02:15
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
27/11 - 00:00
FC Thun FC Thun
VS 27/11 - 00:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
27/11 - 00:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 27/11 - 00:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
26/11 - 01:30
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 26/11 - 01:30
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
27/01 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 27/01 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
27/01 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 27/01 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
27/01 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 27/01 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
27/01 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 27/01 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
03/02 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 03/02 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
03/02 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 03/02 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
03/02 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 03/02 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
03/02 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 03/02 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
03/02 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 03/02 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
10/02 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 10/02 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
10/02 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 10/02 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
10/02 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 10/02 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
10/02 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 10/02 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
17/02 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 17/02 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
17/02 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 17/02 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
17/02 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 17/02 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
17/02 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 17/02 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
17/02 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 17/02 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
24/02 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 24/02 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
24/02 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 24/02 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
24/02 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 24/02 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
24/02 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 24/02 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
24/02 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 24/02 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
03/03 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 03/03 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
03/03 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 03/03 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
03/03 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 03/03 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
03/03 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 03/03 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
10/03 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 10/03 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
10/03 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 10/03 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
10/03 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 10/03 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
10/03 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 10/03 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
10/03 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 10/03 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
17/03 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 17/03 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
17/03 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 17/03 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
17/03 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 17/03 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
17/03 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 17/03 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
31/03 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 31/03 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
31/03 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 31/03 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
31/03 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 31/03 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
31/03 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 31/03 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
31/03 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 31/03 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
08/04 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 08/04 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
08/04 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 08/04 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
08/04 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 08/04 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
08/04 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 08/04 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
14/04 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 14/04 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
14/04 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 14/04 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
14/04 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 14/04 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
14/04 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 14/04 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
21/04 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 21/04 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
21/04 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 21/04 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
21/04 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 21/04 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
21/04 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 21/04 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
21/04 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 21/04 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
28/04 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 28/04 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
28/04 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 28/04 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
28/04 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 28/04 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
28/04 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 28/04 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
05/05 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 05/05 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
05/05 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 05/05 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
05/05 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 05/05 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
05/05 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 05/05 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
05/05 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 05/05 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
12/05 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 12/05 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
12/05 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 12/05 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
12/05 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 12/05 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
12/05 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 12/05 - 07:00
 FC Thun FC Thun
Challenge League
19/05 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 19/05 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
19/05 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 19/05 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
19/05 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 19/05 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
19/05 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 19/05 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
19/05 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 19/05 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
23/05 - 07:00
Lausanne Lausanne
VS 23/05 - 07:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
23/05 - 07:00
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
VS 23/05 - 07:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
23/05 - 07:00
FC Vaduz FC Vaduz
VS 23/05 - 07:00
 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
Challenge League
23/05 - 07:00
Yverdon Sport Yverdon Sport
VS 23/05 - 07:00
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
27/05 - 07:00
FC Aarau FC Aarau
VS 27/05 - 07:00
 Lausanne Lausanne
Challenge League
27/05 - 07:00
Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
VS 27/05 - 07:00
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
27/05 - 07:00
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy
VS 27/05 - 07:00
 Bellinzona Bellinzona
Challenge League
27/05 - 07:00
FC Thun FC Thun
VS 27/05 - 07:00
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen
Challenge League
27/05 - 07:00
FC WIL 1900 FC WIL 1900
VS 27/05 - 07:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
13/08 - 01:15
Bellinzona Bellinzona
VS 13/08 - 01:15
 FC Aarau FC Aarau
Challenge League
27/08 - 23:00
Bellinzona Bellinzona
VS 27/08 - 23:00
 Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC
Challenge League
15/10 - 23:00
Bellinzona Bellinzona
VS 15/10 - 23:00
 FC WIL 1900 FC WIL 1900
Challenge League
22/10 - 23:00
Bellinzona Bellinzona
VS 22/10 - 23:00
 Yverdon Sport Yverdon Sport
Challenge League
30/10 - 20:15
Bellinzona Bellinzona
VS 30/10 - 20:15
 FC Vaduz FC Vaduz
Challenge League
19/11 - 02:15
Bellinzona Bellinzona
VS 19/11 - 02:15
 FC Thun FC Thun
Challenge League
02/10 - 21:30
Bellinzona Bellinzona
VS 02/10 - 21:30
 FC Schaffhausen FC Schaffhausen

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.