Skip to main content
Lịch Thi Đấu Landesliga - Burgenland

Lịch Thi Đấu Landesliga - Burgenland

Landesliga - Burgenland
30/07 - 00:30
Schattendorf Schattendorf
VS 30/07 - 00:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
30/07 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 30/07 - 00:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
30/07 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 30/07 - 00:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
30/07 - 00:30
Güssing Güssing
VS 30/07 - 00:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
30/07 - 00:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 30/07 - 00:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
30/07 - 23:30
Andau Andau
VS 30/07 - 23:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
31/07 - 00:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 31/07 - 00:00
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
31/07 - 00:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 31/07 - 00:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
06/08 - 00:30
Ritzing Ritzing
VS 06/08 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
06/08 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 06/08 - 00:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
06/08 - 00:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 06/08 - 00:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
06/08 - 00:30
Klingenbach Klingenbach
VS 06/08 - 00:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
06/08 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 06/08 - 00:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
06/08 - 00:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 06/08 - 00:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
06/08 - 23:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 06/08 - 23:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
07/08 - 00:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 07/08 - 00:00
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
13/08 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 13/08 - 00:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
13/08 - 00:30
Güssing Güssing
VS 13/08 - 00:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
13/08 - 00:30
Andau Andau
VS 13/08 - 00:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
13/08 - 00:30
Schattendorf Schattendorf
VS 13/08 - 00:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
12/08 - 01:00
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 12/08 - 01:00
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
13/08 - 00:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 13/08 - 00:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
13/08 - 22:30
Horitschon Horitschon
VS 13/08 - 22:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
12/08 - 00:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 12/08 - 00:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
16/08 - 00:00
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 16/08 - 00:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
15/08 - 22:30
Andau Andau
VS 15/08 - 22:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
15/08 - 23:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 15/08 - 23:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
16/08 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 16/08 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
14/08 - 23:00
Markt Allhau Markt Allhau
VS 14/08 - 23:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
15/08 - 23:00
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 15/08 - 23:00
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
15/08 - 23:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 15/08 - 23:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
16/08 - 00:30
Ritzing Ritzing
VS 16/08 - 00:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
20/08 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 20/08 - 00:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
22/08 - 00:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 22/08 - 00:00
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21/08 - 00:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 21/08 - 00:00
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
20/08 - 00:30
Klingenbach Klingenbach
VS 20/08 - 00:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
20/08 - 22:00
Horitschon Horitschon
VS 20/08 - 22:00
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
20/08 - 22:00
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 20/08 - 22:00
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
21/08 - 00:00
Schattendorf Schattendorf
VS 21/08 - 00:00
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
21/08 - 00:00
Güssing Güssing
VS 21/08 - 00:00
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
27/08 - 00:30
Andau Andau
VS 27/08 - 00:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
27/08 - 00:30
Ritzing Ritzing
VS 27/08 - 00:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
27/08 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 27/08 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
28/08 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 28/08 - 00:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
27/08 - 00:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 27/08 - 00:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
27/08 - 00:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 27/08 - 00:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
27/08 - 23:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 27/08 - 23:00
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
28/08 - 00:00
Güssing Güssing
VS 28/08 - 00:00
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
03/09 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 03/09 - 00:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
03/09 - 22:00
Klingenbach Klingenbach
VS 03/09 - 22:00
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
04/09 - 00:00
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 04/09 - 00:00
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
03/09 - 00:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 03/09 - 00:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
03/09 - 21:30
Horitschon Horitschon
VS 03/09 - 21:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
03/09 - 00:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 03/09 - 00:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
03/09 - 23:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 03/09 - 23:00
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
03/09 - 23:00
Schattendorf Schattendorf
VS 03/09 - 23:00
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
10/09 - 00:30
Güssing Güssing
VS 10/09 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
10/09 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 10/09 - 00:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
10/09 - 23:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 10/09 - 23:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
10/09 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 10/09 - 00:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
10/09 - 23:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 10/09 - 23:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
10/09 - 23:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 10/09 - 23:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
10/09 - 22:00
Andau Andau
VS 10/09 - 22:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
10/09 - 23:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 10/09 - 23:00
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
17/09 - 00:30
Ritzing Ritzing
VS 17/09 - 00:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
17/09 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 17/09 - 00:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
17/09 - 00:30
Schattendorf Schattendorf
VS 17/09 - 00:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
17/09 - 21:00
Horitschon Horitschon
VS 17/09 - 21:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
17/09 - 23:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 17/09 - 23:00
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
17/09 - 23:00
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 17/09 - 23:00
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
17/09 - 22:00
Klingenbach Klingenbach
VS 17/09 - 22:00
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
17/09 - 00:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 17/09 - 00:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
24/09 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 24/09 - 00:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
24/09 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 24/09 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
24/09 - 23:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 24/09 - 23:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
24/09 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 24/09 - 00:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
24/09 - 21:00
Güssing Güssing
VS 24/09 - 21:00
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
24/09 - 23:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 24/09 - 23:00
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
24/09 - 22:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 24/09 - 22:00
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
25/09 - 21:00
Andau Andau
VS 25/09 - 21:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
01/10 - 20:30
Ritzing Ritzing
VS 01/10 - 20:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
01/10 - 23:00
Markt Allhau Markt Allhau
VS 01/10 - 23:00
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
01/10 - 00:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 01/10 - 00:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
01/10 - 20:30
Horitschon Horitschon
VS 01/10 - 20:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
01/10 - 22:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 01/10 - 22:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
01/10 - 22:00
Klingenbach Klingenbach
VS 01/10 - 22:00
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
01/10 - 22:00
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 01/10 - 22:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
01/10 - 21:00
Schattendorf Schattendorf
VS 01/10 - 21:00
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
08/10 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 08/10 - 00:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
08/10 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 08/10 - 00:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
08/10 - 22:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 08/10 - 22:00
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
08/10 - 20:30
Güssing Güssing
VS 08/10 - 20:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
08/10 - 00:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 08/10 - 00:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
08/10 - 23:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 08/10 - 23:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
08/10 - 22:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 08/10 - 22:00
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
09/10 - 20:30
Andau Andau
VS 09/10 - 20:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
15/10 - 00:30
Ritzing Ritzing
VS 15/10 - 00:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
15/10 - 00:30
Schattendorf Schattendorf
VS 15/10 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
15/10 - 22:00
Markt Allhau Markt Allhau
VS 15/10 - 22:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
15/10 - 21:00
Klingenbach Klingenbach
VS 15/10 - 21:00
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
15/10 - 20:00
Horitschon Horitschon
VS 15/10 - 20:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
15/10 - 21:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 15/10 - 21:00
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
15/10 - 23:00
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 15/10 - 23:00
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
15/10 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 15/10 - 00:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
22/10 - 00:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 22/10 - 00:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
22/10 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 22/10 - 00:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
22/10 - 23:00
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 22/10 - 23:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22/10 - 20:00
Güssing Güssing
VS 22/10 - 20:00
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22/10 - 23:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 22/10 - 23:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22/10 - 21:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 22/10 - 21:00
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
22/10 - 20:00
Andau Andau
VS 22/10 - 20:00
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22/10 - 22:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 22/10 - 22:00
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
29/10 - 00:30
Ritzing Ritzing
VS 29/10 - 00:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
29/10 - 00:30
Klingenbach Klingenbach
VS 29/10 - 00:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
29/10 - 20:00
Markt Allhau Markt Allhau
VS 29/10 - 20:00
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
29/10 - 23:00
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 29/10 - 23:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
29/10 - 20:00
Horitschon Horitschon
VS 29/10 - 20:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
29/10 - 00:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 29/10 - 00:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
29/10 - 21:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 29/10 - 21:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
29/10 - 00:30
Schattendorf Schattendorf
VS 29/10 - 00:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 04/03 - 21:00
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 04/03 - 21:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 04/03 - 21:00
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 04/03 - 21:00
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
Markt Allhau Markt Allhau
VS 04/03 - 21:00
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
Klingenbach Klingenbach
VS 04/03 - 21:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
04/03 - 21:00
Horitschon Horitschon
VS 04/03 - 21:00
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
04/03 - 23:00
Ritzing Ritzing
VS 04/03 - 23:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
11/03 - 01:30
Parndorf Parndorf
VS 11/03 - 01:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Schattendorf Schattendorf
VS 11/03 - 21:00
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Horitschon Horitschon
VS 11/03 - 21:00
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Pinkafeld Pinkafeld
VS 11/03 - 21:00
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 11/03 - 21:00
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Andau Andau
VS 11/03 - 21:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Güssing Güssing
VS 11/03 - 21:00
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
11/03 - 21:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 11/03 - 21:00
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 18/03 - 21:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 18/03 - 21:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
Klingenbach Klingenbach
VS 18/03 - 21:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 18/03 - 21:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 18/03 - 21:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 18/03 - 21:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
18/03 - 21:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 18/03 - 21:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
18/03 - 23:00
Ritzing Ritzing
VS 18/03 - 23:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
25/03 - 01:30
Parndorf Parndorf
VS 25/03 - 01:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Schattendorf Schattendorf
VS 25/03 - 21:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 25/03 - 21:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Horitschon Horitschon
VS 25/03 - 21:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 25/03 - 21:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Güssing Güssing
VS 25/03 - 21:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Klingenbach Klingenbach
VS 25/03 - 21:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
25/03 - 21:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 25/03 - 21:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 01/04 - 21:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
Andau Andau
VS 01/04 - 21:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 01/04 - 21:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 01/04 - 21:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 01/04 - 21:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 01/04 - 21:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
01/04 - 21:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 01/04 - 21:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
01/04 - 22:00
Ritzing Ritzing
VS 01/04 - 22:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
08/04 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 08/04 - 00:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Horitschon Horitschon
VS 08/04 - 21:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 08/04 - 21:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Schattendorf Schattendorf
VS 08/04 - 21:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 08/04 - 21:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 08/04 - 21:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Klingenbach Klingenbach
VS 08/04 - 21:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
08/04 - 21:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 08/04 - 21:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 15/04 - 21:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 15/04 - 21:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 15/04 - 21:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 15/04 - 21:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 15/04 - 21:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
Andau Andau
VS 15/04 - 21:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
15/04 - 21:30
Güssing Güssing
VS 15/04 - 21:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
15/04 - 22:00
Ritzing Ritzing
VS 15/04 - 22:00
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22/04 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 22/04 - 00:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
22/04 - 21:30
Klingenbach Klingenbach
VS 22/04 - 21:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
22/04 - 21:30
Horitschon Horitschon
VS 22/04 - 21:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
22/04 - 21:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 22/04 - 21:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
22/04 - 21:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 22/04 - 21:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
22/04 - 21:30
Schattendorf Schattendorf
VS 22/04 - 21:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
22/04 - 21:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 22/04 - 21:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22/04 - 22:00
Ritzing Ritzing
VS 22/04 - 22:00
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Güssing Güssing
VS 29/04 - 22:00
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Markt Allhau Markt Allhau
VS 29/04 - 22:00
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 29/04 - 22:00
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Rudersdorf Rudersdorf
VS 29/04 - 22:00
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Andau Andau
VS 29/04 - 22:00
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Kohfidisch Kohfidisch
VS 29/04 - 22:00
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 29/04 - 22:00
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
29/04 - 22:00
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 29/04 - 22:00
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:00
Ritzing Ritzing
VS 06/05 - 22:00
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 06/05 - 22:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 06/05 - 22:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Schattendorf Schattendorf
VS 06/05 - 22:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Klingenbach Klingenbach
VS 06/05 - 22:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Horitschon Horitschon
VS 06/05 - 22:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 06/05 - 22:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
06/05 - 22:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 06/05 - 22:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
13/05 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 13/05 - 00:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 13/05 - 22:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
Andau Andau
VS 13/05 - 22:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 13/05 - 22:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 13/05 - 22:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 13/05 - 22:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
Güssing Güssing
VS 13/05 - 22:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
13/05 - 22:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 13/05 - 22:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:00
Ritzing Ritzing
VS 20/05 - 22:00
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Klingenbach Klingenbach
VS 20/05 - 22:30
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 20/05 - 22:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Horitschon Horitschon
VS 20/05 - 22:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 20/05 - 22:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Schattendorf Schattendorf
VS 20/05 - 22:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 20/05 - 22:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
20/05 - 22:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 20/05 - 22:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
27/05 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 27/05 - 00:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 27/05 - 22:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 27/05 - 22:30
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
Güssing Güssing
VS 27/05 - 22:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 27/05 - 22:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
Andau Andau
VS 27/05 - 22:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 27/05 - 22:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
27/05 - 22:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 27/05 - 22:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:00
Ritzing Ritzing
VS 03/06 - 22:00
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Horitschon Horitschon
VS 03/06 - 22:30
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
VS 03/06 - 22:30
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Schattendorf Schattendorf
VS 03/06 - 22:30
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
VS 03/06 - 22:30
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Markt Allhau Markt Allhau
VS 03/06 - 22:30
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Klingenbach Klingenbach
VS 03/06 - 22:30
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
03/06 - 22:30
Rudersdorf Rudersdorf
VS 03/06 - 22:30
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
10/06 - 00:30
Parndorf Parndorf
VS 10/06 - 00:30
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
Pinkafeld Pinkafeld
VS 10/06 - 22:30
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
Andau Andau
VS 10/06 - 22:30
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
Kohfidisch Kohfidisch
VS 10/06 - 22:30
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
Deutschkreutz Deutschkreutz
VS 10/06 - 22:30
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
VS 10/06 - 22:30
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
Güssing Güssing
VS 10/06 - 22:30
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
10/06 - 22:30
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
VS 10/06 - 22:30
 Klingenbach Klingenbach

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.