Skip to main content
Lịch Thi Đấu Landesliga - Niederosterreich

Lịch Thi Đấu Landesliga - Niederosterreich

Landesliga - Niederosterreich
15/08 - 22:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 15/08 - 22:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
15/08 - 22:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 15/08 - 22:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
15/08 - 22:30
Spratzern Spratzern
VS 15/08 - 22:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
15/08 - 22:30
Ortmann Ortmann
VS 15/08 - 22:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
17/08 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 17/08 - 00:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
15/08 - 22:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 15/08 - 22:30
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
15/08 - 22:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 15/08 - 22:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
13/08 - 00:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 13/08 - 00:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
13/08 - 01:00
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 13/08 - 01:00
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
13/08 - 22:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 13/08 - 22:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
13/08 - 00:30
Kilb Kilb
VS 13/08 - 00:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
13/08 - 00:30
Ardagger Ardagger
VS 13/08 - 00:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
13/08 - 22:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 13/08 - 22:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
12/08 - 23:00
Spratzern Spratzern
VS 12/08 - 23:00
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
20/08 - 01:15
Ortmann Ortmann
VS 20/08 - 01:15
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
20/08 - 00:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 20/08 - 00:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
21/08 - 22:00
Haitzendorf Haitzendorf
VS 21/08 - 22:00
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
20/08 - 00:30
Retz Retz
VS 20/08 - 00:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
20/08 - 00:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 20/08 - 00:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
20/08 - 00:30
Schrems Schrems
VS 20/08 - 00:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
20/08 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 20/08 - 00:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
27/08 - 00:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 27/08 - 00:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
28/08 - 22:00
St. Pölten II St. Pölten II
VS 28/08 - 22:00
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
27/08 - 22:00
Spratzern Spratzern
VS 27/08 - 22:00
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
27/08 - 00:30
Retz Retz
VS 27/08 - 00:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
27/08 - 22:00
Gloggnitz Gloggnitz
VS 27/08 - 22:00
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
27/08 - 00:30
Langenrohr Langenrohr
VS 27/08 - 00:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
27/08 - 00:30
Kilb Kilb
VS 27/08 - 00:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
03/09 - 01:00
Schrems Schrems
VS 03/09 - 01:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
04/09 - 21:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 04/09 - 21:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
03/09 - 00:30
Ortmann Ortmann
VS 03/09 - 00:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
03/09 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 03/09 - 00:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
03/09 - 00:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 03/09 - 00:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
03/09 - 00:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 03/09 - 00:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
03/09 - 00:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 03/09 - 00:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
10/09 - 00:30
Langenrohr Langenrohr
VS 10/09 - 00:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
10/09 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 10/09 - 00:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
10/09 - 00:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 10/09 - 00:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
10/09 - 21:30
Retz Retz
VS 10/09 - 21:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
10/09 - 21:30
Spratzern Spratzern
VS 10/09 - 21:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
10/09 - 00:30
Kilb Kilb
VS 10/09 - 00:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
11/09 - 21:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 11/09 - 21:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
17/09 - 22:00
Ardagger Ardagger
VS 17/09 - 22:00
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
17/09 - 00:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 17/09 - 00:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
17/09 - 01:00
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 17/09 - 01:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
18/09 - 21:00
Haitzendorf Haitzendorf
VS 18/09 - 21:00
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
17/09 - 00:30
Ortmann Ortmann
VS 17/09 - 00:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
17/09 - 00:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 17/09 - 00:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
17/09 - 00:30
Schrems Schrems
VS 17/09 - 00:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 24/09 - 00:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 21:00
Retz Retz
VS 24/09 - 21:00
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 00:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 24/09 - 00:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 00:30
Langenrohr Langenrohr
VS 24/09 - 00:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 21:00
Gloggnitz Gloggnitz
VS 24/09 - 21:00
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 00:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 24/09 - 00:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
24/09 - 00:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 24/09 - 00:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 01:00
Kilb Kilb
VS 01/10 - 01:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 00:30
Schrems Schrems
VS 01/10 - 00:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 20:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 01/10 - 20:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 00:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 01/10 - 00:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 00:30
Ortmann Ortmann
VS 01/10 - 00:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 00:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 01/10 - 00:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
01/10 - 00:30
Ardagger Ardagger
VS 01/10 - 00:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 20:30
Spratzern Spratzern
VS 08/10 - 20:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 20:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 08/10 - 20:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 00:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 08/10 - 00:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 00:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 08/10 - 00:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 01:00
Langenrohr Langenrohr
VS 08/10 - 01:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 00:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 08/10 - 00:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
08/10 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 08/10 - 00:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
16/10 - 20:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 16/10 - 20:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
15/10 - 00:30
Ardagger Ardagger
VS 15/10 - 00:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
15/10 - 00:30
Schrems Schrems
VS 15/10 - 00:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
15/10 - 00:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 15/10 - 00:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
15/10 - 20:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 15/10 - 20:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
15/10 - 00:30
Ortmann Ortmann
VS 15/10 - 00:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
15/10 - 21:00
Kilb Kilb
VS 15/10 - 21:00
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
22/10 - 00:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 22/10 - 00:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22/10 - 22:00
Mannersdorf Mannersdorf
VS 22/10 - 22:00
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
22/10 - 00:30
Zwettl Zwettl
VS 22/10 - 00:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
22/10 - 00:30
Ortmann Ortmann
VS 22/10 - 00:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22/10 - 22:00
Retz Retz
VS 22/10 - 22:00
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
22/10 - 20:00
Spratzern Spratzern
VS 22/10 - 20:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
23/10 - 16:00
Langenrohr Langenrohr
VS 23/10 - 16:00
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
30/10 - 20:00
Haitzendorf Haitzendorf
VS 30/10 - 20:00
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
29/10 - 00:30
Kilb Kilb
VS 29/10 - 00:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
29/10 - 00:30
Schrems Schrems
VS 29/10 - 00:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
29/10 - 00:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 29/10 - 00:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
29/10 - 20:00
Gloggnitz Gloggnitz
VS 29/10 - 20:00
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
30/10 - 20:00
St. Pölten II St. Pölten II
VS 30/10 - 20:00
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
29/10 - 00:30
Ardagger Ardagger
VS 29/10 - 00:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 06/11 - 20:00
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
Haitzendorf Haitzendorf
VS 06/11 - 20:00
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
Mannersdorf Mannersdorf
VS 06/11 - 20:00
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
Retz Retz
VS 06/11 - 20:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 06/11 - 20:00
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
Langenrohr Langenrohr
VS 06/11 - 20:00
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
06/11 - 20:00
Zwettl Zwettl
VS 06/11 - 20:00
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
Schrems Schrems
VS 13/11 - 20:00
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 13/11 - 20:00
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
Ardagger Ardagger
VS 13/11 - 20:00
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
Gloggnitz Gloggnitz
VS 13/11 - 20:00
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
Spratzern Spratzern
VS 13/11 - 20:00
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
St. Pölten II St. Pölten II
VS 13/11 - 20:00
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
13/11 - 20:00
Kilb Kilb
VS 13/11 - 20:00
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
St. Pölten II St. Pölten II
VS 12/03 - 21:00
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
Spratzern Spratzern
VS 12/03 - 21:00
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
Kilb Kilb
VS 12/03 - 21:00
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
Ardagger Ardagger
VS 12/03 - 21:00
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
Gloggnitz Gloggnitz
VS 12/03 - 21:00
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
Langenrohr Langenrohr
VS 12/03 - 21:00
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
12/03 - 21:00
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 12/03 - 21:00
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
Schrems Schrems
VS 19/03 - 21:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 19/03 - 21:30
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 19/03 - 21:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 19/03 - 21:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
Retz Retz
VS 19/03 - 21:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
Ortmann Ortmann
VS 19/03 - 21:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
19/03 - 21:30
Zwettl Zwettl
VS 19/03 - 21:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 26/03 - 22:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
Ardagger Ardagger
VS 26/03 - 22:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
Kilb Kilb
VS 26/03 - 22:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 26/03 - 22:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
Langenrohr Langenrohr
VS 26/03 - 22:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 26/03 - 22:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
26/03 - 22:30
Spratzern Spratzern
VS 26/03 - 22:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 02/04 - 21:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
Zwettl Zwettl
VS 02/04 - 21:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 02/04 - 21:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
Ortmann Ortmann
VS 02/04 - 21:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 02/04 - 21:30
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
Schrems Schrems
VS 02/04 - 21:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
02/04 - 21:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 02/04 - 21:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 09/04 - 21:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
Langenrohr Langenrohr
VS 09/04 - 21:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 09/04 - 21:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
Spratzern Spratzern
VS 09/04 - 21:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
Ardagger Ardagger
VS 09/04 - 21:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 09/04 - 21:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
09/04 - 21:30
Retz Retz
VS 09/04 - 21:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 16/04 - 21:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
Schrems Schrems
VS 16/04 - 21:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 16/04 - 21:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
Ortmann Ortmann
VS 16/04 - 21:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
Ardagger Ardagger
VS 16/04 - 21:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 16/04 - 21:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
16/04 - 21:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 16/04 - 21:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Spratzern Spratzern
VS 23/04 - 21:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Kilb Kilb
VS 23/04 - 21:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Zwettl Zwettl
VS 23/04 - 21:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 23/04 - 21:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Langenrohr Langenrohr
VS 23/04 - 21:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 23/04 - 21:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
23/04 - 21:30
Retz Retz
VS 23/04 - 21:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 30/04 - 21:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Schrems Schrems
VS 30/04 - 21:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Kilb Kilb
VS 30/04 - 21:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 30/04 - 21:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Ardagger Ardagger
VS 30/04 - 21:30
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 30/04 - 21:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
30/04 - 21:30
Ortmann Ortmann
VS 30/04 - 21:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
Retz Retz
VS 07/05 - 21:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
Spratzern Spratzern
VS 07/05 - 21:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 07/05 - 21:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
Langenrohr Langenrohr
VS 07/05 - 21:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
Zwettl Zwettl
VS 07/05 - 21:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 07/05 - 21:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
07/05 - 21:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 07/05 - 21:30
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Ardagger Ardagger
VS 14/05 - 21:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Schrems Schrems
VS 14/05 - 21:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Haitzendorf Haitzendorf
VS 14/05 - 21:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 14/05 - 21:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Ortmann Ortmann
VS 14/05 - 21:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 14/05 - 21:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
14/05 - 21:30
Kilb Kilb
VS 14/05 - 21:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
Retz Retz
VS 21/05 - 22:00
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 21/05 - 22:00
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
Mannersdorf Mannersdorf
VS 21/05 - 22:00
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
Langenrohr Langenrohr
VS 21/05 - 22:00
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
St. Pölten II St. Pölten II
VS 21/05 - 22:00
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
Spratzern Spratzern
VS 21/05 - 22:00
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
21/05 - 22:00
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 21/05 - 22:00
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
Gloggnitz Gloggnitz
VS 28/05 - 22:00
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
St. Pölten II St. Pölten II
VS 28/05 - 22:00
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 28/05 - 22:00
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
Haitzendorf Haitzendorf
VS 28/05 - 22:00
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
Schrems Schrems
VS 28/05 - 22:00
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
Ardagger Ardagger
VS 28/05 - 22:00
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
28/05 - 22:00
Kilb Kilb
VS 28/05 - 22:00
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
Langenrohr Langenrohr
VS 04/06 - 22:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
Spratzern Spratzern
VS 04/06 - 22:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
Retz Retz
VS 04/06 - 22:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
Zwettl Zwettl
VS 04/06 - 22:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
Ortmann Ortmann
VS 04/06 - 22:30
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 04/06 - 22:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
04/06 - 22:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 04/06 - 22:30
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
Kilb Kilb
VS 11/06 - 22:30
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
Spratzern Spratzern
VS 11/06 - 22:30
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
VS 11/06 - 22:30
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
Gloggnitz Gloggnitz
VS 11/06 - 22:30
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
St. Pölten II St. Pölten II
VS 11/06 - 22:30
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
Ardagger Ardagger
VS 11/06 - 22:30
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
11/06 - 22:30
Schrems Schrems
VS 11/06 - 22:30
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
USC Rohrbach USC Rohrbach
VS 18/06 - 22:30
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
Zwettl Zwettl
VS 18/06 - 22:30
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
Retz Retz
VS 18/06 - 22:30
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
Mannersdorf Mannersdorf
VS 18/06 - 22:30
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
Ortmann Ortmann
VS 18/06 - 22:30
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
Kottingbrunn Kottingbrunn
VS 18/06 - 22:30
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
18/06 - 22:30
Langenrohr Langenrohr
VS 18/06 - 22:30
 Schrems Schrems

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.