Skip to main content
Lịch Thi Đấu 2. Liga Interregional - Group 3

Lịch Thi Đấu 2. Liga Interregional - Group 3

2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 01:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 21/08 - 01:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 01:15
Courtételle Courtételle
VS 21/08 - 01:15
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 01:30
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 21/08 - 01:30
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 21/08 - 21:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 21:00
Dornach Dornach
VS 21/08 - 21:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 21/08 - 22:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22/08 - 20:00
Moutier Moutier
VS 22/08 - 20:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 21:00
Liestal Liestal
VS 28/08 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 28/08 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 28/08 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 28/08 - 21:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 22:00
Spiez Spiez
VS 28/08 - 22:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 22:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 28/08 - 22:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
28/08 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 28/08 - 22:30
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 01:15
Moutier Moutier
VS 04/09 - 01:15
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 21:00
Binningen Binningen
VS 04/09 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 21:00
Dornach Dornach
VS 04/09 - 21:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 04/09 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 04/09 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 04/09 - 23:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
05/09 - 19:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 05/09 - 19:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
11/09 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 11/09 - 21:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
11/09 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 11/09 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
11/09 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 11/09 - 21:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
11/09 - 21:00
Liestal Liestal
VS 11/09 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
11/09 - 22:00
Spiez Spiez
VS 11/09 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
11/09 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 11/09 - 22:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
12/09 - 20:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 12/09 - 20:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
18/09 - 21:00
Binningen Binningen
VS 18/09 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
18/09 - 21:00
Dornach Dornach
VS 18/09 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
18/09 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 18/09 - 22:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
23/09 - 01:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 23/09 - 01:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
18/09 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 18/09 - 22:30
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
18/09 - 23:00
Moutier Moutier
VS 18/09 - 23:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
18/09 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 18/09 - 23:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 21:00
Liestal Liestal
VS 25/09 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 25/09 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 25/09 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 25/09 - 21:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 20:00
Old Boys Old Boys
VS 25/09 - 20:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 21:00
Dornach Dornach
VS 25/09 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
25/09 - 22:00
Spiez Spiez
VS 25/09 - 22:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
02/10 - 21:00
Binningen Binningen
VS 02/10 - 21:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
02/10 - 22:00
Courtételle Courtételle
VS 02/10 - 22:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
02/10 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 02/10 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
02/10 - 01:15
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 02/10 - 01:15
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
02/10 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 02/10 - 22:30
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
03/10 - 19:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 03/10 - 19:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
03/10 - 20:00
Moutier Moutier
VS 03/10 - 20:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 21:00
Dornach Dornach
VS 09/10 - 21:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 09/10 - 21:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 09/10 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 09/10 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 21:00
Liestal Liestal
VS 09/10 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 09/10 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
09/10 - 21:00
Spiez Spiez
VS 09/10 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
16/10 - 01:15
Liestal Liestal
VS 16/10 - 01:15
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
16/10 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 16/10 - 21:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
16/10 - 21:00
Binningen Binningen
VS 16/10 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
16/10 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 16/10 - 22:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
16/10 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 16/10 - 22:30
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
17/10 - 20:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 17/10 - 20:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
17/10 - 20:00
Moutier Moutier
VS 17/10 - 20:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
23/10 - 22:00
Courtételle Courtételle
VS 23/10 - 22:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
23/10 - 21:00
Dornach Dornach
VS 23/10 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
23/10 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 23/10 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
23/10 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 23/10 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
23/10 - 21:00
Liestal Liestal
VS 23/10 - 21:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
23/10 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 23/10 - 22:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
24/10 - 20:00
Spiez Spiez
VS 24/10 - 20:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
30/10 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 30/10 - 21:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
30/10 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 30/10 - 21:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
30/10 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 30/10 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
30/10 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 30/10 - 22:30
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
31/10 - 21:00
Moutier Moutier
VS 31/10 - 21:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
31/10 - 21:00
Binningen Binningen
VS 31/10 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
31/10 - 21:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 31/10 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 22:00
Liestal Liestal
VS 06/11 - 22:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 22:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 06/11 - 22:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 22:00
Old Boys Old Boys
VS 06/11 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 22:00
Dornach Dornach
VS 06/11 - 22:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 23:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 06/11 - 23:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 06/11 - 23:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
06/11 - 23:00
Konolfingen Konolfingen
VS 06/11 - 23:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
14/11 - 00:00
Binningen Binningen
VS 14/11 - 00:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
13/11 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 13/11 - 22:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
13/11 - 22:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 13/11 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
13/11 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 13/11 - 23:30
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 23:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 11/06 - 23:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
14/11 - 20:00
Spiez Spiez
VS 14/11 - 20:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
14/11 - 21:00
Moutier Moutier
VS 14/11 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 12/03 - 22:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 12/03 - 23:30
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 22:00
Binningen Binningen
VS 12/03 - 22:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
13/03 - 22:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 13/03 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 22:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 12/03 - 22:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 22:00
Liestal Liestal
VS 12/03 - 22:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
13/03 - 21:00
Spiez Spiez
VS 13/03 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 22:00
Dornach Dornach
VS 19/03 - 22:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 22:00
Old Boys Old Boys
VS 19/03 - 22:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 23:00
Konolfingen Konolfingen
VS 19/03 - 23:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 22:00
Binningen Binningen
VS 19/03 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 22:00
Courtételle Courtételle
VS 19/03 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 02:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 19/03 - 02:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
20/03 - 21:00
Moutier Moutier
VS 20/03 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 26/03 - 22:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 26/03 - 23:30
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 22:00
Liestal Liestal
VS 26/03 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 22:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 26/03 - 22:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 22:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 26/03 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
27/03 - 21:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 27/03 - 21:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 22:00
Spiez Spiez
VS 26/03 - 22:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
12/05 - 01:00
Dornach Dornach
VS 12/05 - 01:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
12/05 - 01:00
Konolfingen Konolfingen
VS 12/05 - 01:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
07/04 - 01:15
Bubendorf Bubendorf
VS 07/04 - 01:15
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
12/05 - 01:15
Binningen Binningen
VS 12/05 - 01:15
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
04/05 - 01:15
Courtételle Courtételle
VS 04/05 - 01:15
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
02/04 - 01:15
Concordia Basel Concordia Basel
VS 02/04 - 01:15
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 01:15
Moutier Moutier
VS 15/04 - 01:15
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
09/04 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 09/04 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
09/04 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 09/04 - 22:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
10/04 - 20:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 10/04 - 20:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
05/05 - 01:15
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 05/05 - 01:15
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
21/04 - 01:15
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 21/04 - 01:15
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
09/04 - 21:00
Liestal Liestal
VS 09/04 - 21:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
27/04 - 23:45
Spiez Spiez
VS 27/04 - 23:45
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 23/04 - 22:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 23/04 - 22:30
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
24/04 - 19:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 24/04 - 19:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 22:00
Courtételle Courtételle
VS 23/04 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 21:00
Binningen Binningen
VS 23/04 - 21:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
24/04 - 20:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 24/04 - 20:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
24/04 - 20:00
Moutier Moutier
VS 24/04 - 20:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 30/04 - 21:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 21:00
Dornach Dornach
VS 30/04 - 21:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 30/04 - 22:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 30/04 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 30/04 - 21:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
01/05 - 21:00
Liestal Liestal
VS 01/05 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 21:00
Spiez Spiez
VS 30/04 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 07/05 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 07/05 - 22:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 07/05 - 22:30
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
08/05 - 20:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 08/05 - 20:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 21:00
Binningen Binningen
VS 07/05 - 21:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 22:00
Courtételle Courtételle
VS 07/05 - 22:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
08/05 - 20:00
Moutier Moutier
VS 08/05 - 20:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
14/05 - 21:00
Dornach Dornach
VS 14/05 - 21:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
15/05 - 20:00
Old Boys Old Boys
VS 15/05 - 20:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
14/05 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 14/05 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
15/05 - 00:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 15/05 - 00:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
14/05 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 14/05 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
14/05 - 21:00
Spiez Spiez
VS 14/05 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
15/05 - 20:00
Courtételle Courtételle
VS 15/05 - 20:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 21/05 - 22:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 22:00
Konolfingen Konolfingen
VS 21/05 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 21/05 - 22:30
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 21:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 21/05 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 22:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 21/05 - 22:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
22/05 - 19:00
Binningen Binningen
VS 22/05 - 19:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22/05 - 20:00
Moutier Moutier
VS 22/05 - 20:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 21:00
Dornach Dornach
VS 28/05 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 28/05 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 21:00
Liestal Liestal
VS 28/05 - 21:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
26/05 - 01:00
Courtételle Courtételle
VS 26/05 - 01:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 01:15
Concordia Basel Concordia Basel
VS 28/05 - 01:15
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 28/05 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 21:00
Spiez Spiez
VS 28/05 - 21:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Muttenz Muttenz
VS 04/06 - 23:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Bubendorf Bubendorf
VS 04/06 - 23:00
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Spiez Spiez
VS 04/06 - 23:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Lerchenfeld Lerchenfeld
VS 04/06 - 23:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 04/06 - 23:00
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Binningen Binningen
VS 04/06 - 23:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 23:00
Moutier Moutier
VS 04/06 - 23:00
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 23:00
Old Boys Old Boys
VS 11/06 - 23:00
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 23:00
Konolfingen Konolfingen
VS 11/06 - 23:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 23:00
Liestal Liestal
VS 11/06 - 23:00
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 11/06 - 23:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
06/03 - 20:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 06/03 - 20:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 21:00
Dornach Dornach
VS 11/06 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
11/06 - 23:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 11/06 - 23:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
20/08 - 23:00
FC Windisch FC Windisch
VS 20/08 - 23:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
20/08 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 20/08 - 21:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
20/08 - 21:00
Liestal Liestal
VS 20/08 - 21:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
20/08 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 20/08 - 22:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
20/08 - 22:00
Unterstrass Unterstrass
VS 20/08 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
20/08 - 22:15
Mutschellen Mutschellen
VS 20/08 - 22:15
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
21/08 - 19:00
Binningen Binningen
VS 21/08 - 19:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
27/08 - 21:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 27/08 - 21:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
27/08 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 27/08 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
27/08 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 27/08 - 22:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
27/08 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 27/08 - 22:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
27/08 - 22:15
Mutschellen Mutschellen
VS 27/08 - 22:15
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
26/08 - 01:15
Bubendorf Bubendorf
VS 26/08 - 01:15
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
27/08 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 27/08 - 22:30
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
04/09 - 01:00
Old Boys Old Boys
VS 04/09 - 01:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
03/09 - 21:00
Liestal Liestal
VS 03/09 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
03/09 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 03/09 - 22:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
03/09 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 03/09 - 22:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
03/09 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 03/09 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
03/09 - 23:00
FC Windisch FC Windisch
VS 03/09 - 23:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
03/09 - 23:00
Unterstrass Unterstrass
VS 03/09 - 23:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 10/09 - 21:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 10/09 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 10/09 - 22:30
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 10/09 - 22:30
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 21:00
Mutschellen Mutschellen
VS 10/09 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 21:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 10/09 - 21:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
10/09 - 21:00
Binningen Binningen
VS 10/09 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 23:00
FC Windisch FC Windisch
VS 17/09 - 23:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 17/09 - 21:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 17/09 - 21:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 17/09 - 22:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 17/09 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 17/09 - 22:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
17/09 - 22:00
Unterstrass Unterstrass
VS 17/09 - 22:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 24/09 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 21:00
Liestal Liestal
VS 24/09 - 21:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 24/09 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 24/09 - 22:30
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 21:00
Mutschellen Mutschellen
VS 24/09 - 21:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 21:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 24/09 - 21:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
24/09 - 21:00
Binningen Binningen
VS 24/09 - 21:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
20/10 - 01:15
FC Windisch FC Windisch
VS 20/10 - 01:15
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
01/10 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 01/10 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
01/10 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 01/10 - 21:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
13/10 - 01:15
Schöftland Schöftland
VS 13/10 - 01:15
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
01/10 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 01/10 - 22:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
01/10 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 01/10 - 22:30
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
01/10 - 22:00
Unterstrass Unterstrass
VS 01/10 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 08/10 - 21:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 21:00
Liestal Liestal
VS 08/10 - 21:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 08/10 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 08/10 - 22:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 08/10 - 22:30
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 21:00
Binningen Binningen
VS 08/10 - 21:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
08/10 - 21:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 08/10 - 21:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
15/10 - 23:00
FC Windisch FC Windisch
VS 15/10 - 23:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
15/10 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 15/10 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
15/10 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 15/10 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
15/10 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 15/10 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
15/10 - 21:00
Mutschellen Mutschellen
VS 15/10 - 21:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
15/10 - 22:00
Unterstrass Unterstrass
VS 15/10 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
16/10 - 18:00
Regensdorf Regensdorf
VS 16/10 - 18:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 22/10 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 22:00
Liestal Liestal
VS 22/10 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 22/10 - 22:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 22/10 - 22:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 22/10 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 22/10 - 22:30
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22/10 - 21:00
Binningen Binningen
VS 22/10 - 21:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
29/10 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 29/10 - 21:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
29/10 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 29/10 - 21:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
29/10 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 29/10 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
29/10 - 21:00
Mutschellen Mutschellen
VS 29/10 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
29/10 - 21:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 29/10 - 21:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
30/10 - 18:00
Unterstrass Unterstrass
VS 30/10 - 18:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
30/10 - 18:00
Regensdorf Regensdorf
VS 30/10 - 18:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 22:00
FC Windisch FC Windisch
VS 05/11 - 22:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 05/11 - 22:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 22:00
Liestal Liestal
VS 05/11 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 23:00
Grenchen Grenchen
VS 05/11 - 23:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 23:00
Schöftland Schöftland
VS 05/11 - 23:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 05/11 - 23:30
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
05/11 - 22:00
Binningen Binningen
VS 05/11 - 22:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
12/11 - 22:00
Old Boys Old Boys
VS 12/11 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
12/11 - 22:00
Dietikon Dietikon
VS 12/11 - 22:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
12/11 - 22:00
Regensdorf Regensdorf
VS 12/11 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
12/11 - 23:00
Pratteln Pratteln
VS 12/11 - 23:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
12/11 - 23:00
Zofingen Zofingen
VS 12/11 - 23:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
13/11 - 00:15
Mutschellen Mutschellen
VS 13/11 - 00:15
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
13/11 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 13/11 - 07:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
19/11 - 02:15
FC Windisch FC Windisch
VS 19/11 - 02:15
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
19/11 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 19/11 - 22:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
19/11 - 22:00
Liestal Liestal
VS 19/11 - 22:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
19/11 - 23:00
Grenchen Grenchen
VS 19/11 - 23:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
19/11 - 23:00
Schöftland Schöftland
VS 19/11 - 23:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
20/11 - 07:00
Binningen Binningen
VS 20/11 - 07:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
20/11 - 16:15
Unterstrass Unterstrass
VS 20/11 - 16:15
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
26/11 - 22:00
Dietikon Dietikon
VS 26/11 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
26/11 - 23:00
Pratteln Pratteln
VS 26/11 - 23:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
26/11 - 23:00
Zofingen Zofingen
VS 26/11 - 23:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
26/11 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 26/11 - 23:30
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
27/11 - 00:15
Mutschellen Mutschellen
VS 27/11 - 00:15
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
27/11 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 27/11 - 07:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
27/11 - 19:00
Regensdorf Regensdorf
VS 27/11 - 19:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
11/03 - 22:00
Dietikon Dietikon
VS 11/03 - 22:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
11/03 - 23:00
Pratteln Pratteln
VS 11/03 - 23:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
11/03 - 23:00
Zofingen Zofingen
VS 11/03 - 23:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
11/03 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 11/03 - 23:30
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 00:15
Schöftland Schöftland
VS 12/03 - 00:15
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 12/03 - 07:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
12/03 - 19:00
Regensdorf Regensdorf
VS 12/03 - 19:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
18/03 - 02:15
FC Windisch FC Windisch
VS 18/03 - 02:15
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
18/03 - 22:00
Old Boys Old Boys
VS 18/03 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
18/03 - 23:00
Schöftland Schöftland
VS 18/03 - 23:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
18/03 - 23:00
Grenchen Grenchen
VS 18/03 - 23:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 07:00
Liestal Liestal
VS 19/03 - 07:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 07:00
Binningen Binningen
VS 19/03 - 07:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
19/03 - 16:15
Unterstrass Unterstrass
VS 19/03 - 16:15
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
25/03 - 22:00
Muttenz Muttenz
VS 25/03 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
25/03 - 22:00
Dietikon Dietikon
VS 25/03 - 22:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
25/03 - 23:00
Zofingen Zofingen
VS 25/03 - 23:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
25/03 - 23:30
Bubendorf Bubendorf
VS 25/03 - 23:30
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
25/03 - 23:30
Regensdorf Regensdorf
VS 25/03 - 23:30
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 00:15
Mutschellen Mutschellen
VS 26/03 - 00:15
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
26/03 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 26/03 - 07:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
01/04 - 01:15
FC Windisch FC Windisch
VS 01/04 - 01:15
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
01/04 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 01/04 - 21:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
01/04 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 01/04 - 22:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
01/04 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 01/04 - 22:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
01/04 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 01/04 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
02/04 - 07:00
Liestal Liestal
VS 02/04 - 07:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
02/04 - 15:15
Unterstrass Unterstrass
VS 02/04 - 15:15
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 08/04 - 07:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 07:00
Binningen Binningen
VS 08/04 - 07:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 08/04 - 21:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 08/04 - 22:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 08/04 - 22:30
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 08/04 - 22:30
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
08/04 - 23:15
Mutschellen Mutschellen
VS 08/04 - 23:15
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 01:15
FC Windisch FC Windisch
VS 15/04 - 01:15
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 15/04 - 21:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 15/04 - 21:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 15/04 - 22:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 15/04 - 22:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
15/04 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 15/04 - 22:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
16/04 - 15:15
Unterstrass Unterstrass
VS 16/04 - 15:15
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22/04 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 22/04 - 21:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22/04 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 22/04 - 22:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
22/04 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 22/04 - 22:30
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22/04 - 23:15
Mutschellen Mutschellen
VS 22/04 - 23:15
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 07:00
Binningen Binningen
VS 23/04 - 07:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 07:00
Liestal Liestal
VS 23/04 - 07:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
23/04 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 23/04 - 07:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
29/04 - 01:15
FC Windisch FC Windisch
VS 29/04 - 01:15
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
29/04 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 29/04 - 21:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
29/04 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 29/04 - 21:00
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
29/04 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 29/04 - 22:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
29/04 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 29/04 - 22:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
29/04 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 29/04 - 22:30
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
30/04 - 15:15
Unterstrass Unterstrass
VS 30/04 - 15:15
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
06/05 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 06/05 - 21:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
06/05 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 06/05 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
06/05 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 06/05 - 22:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
06/05 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 06/05 - 22:30
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 07:00
Liestal Liestal
VS 07/05 - 07:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 07:00
Binningen Binningen
VS 07/05 - 07:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
07/05 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 07/05 - 07:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
13/05 - 01:15
FC Windisch FC Windisch
VS 13/05 - 01:15
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
13/05 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 13/05 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
13/05 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 13/05 - 22:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
13/05 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 13/05 - 22:30
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
13/05 - 23:15
Mutschellen Mutschellen
VS 13/05 - 23:15
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
14/05 - 07:00
Dietikon Dietikon
VS 14/05 - 07:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
14/05 - 15:15
Unterstrass Unterstrass
VS 14/05 - 15:15
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
20/05 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 20/05 - 21:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
20/05 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 20/05 - 22:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
20/05 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 20/05 - 22:00
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
20/05 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 20/05 - 22:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
20/05 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 20/05 - 22:30
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 07:00
Liestal Liestal
VS 21/05 - 07:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
21/05 - 07:00
Binningen Binningen
VS 21/05 - 07:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
27/05 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 27/05 - 21:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
27/05 - 21:00
Dietikon Dietikon
VS 27/05 - 21:00
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
27/05 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 27/05 - 22:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
27/05 - 22:30
Regensdorf Regensdorf
VS 27/05 - 22:30
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
27/05 - 23:15
Mutschellen Mutschellen
VS 27/05 - 23:15
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 07:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 28/05 - 07:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
28/05 - 15:15
Unterstrass Unterstrass
VS 28/05 - 15:15
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
03/06 - 01:15
FC Windisch FC Windisch
VS 03/06 - 01:15
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
03/06 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 03/06 - 21:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
03/06 - 22:00
Schöftland Schöftland
VS 03/06 - 22:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
03/06 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 03/06 - 22:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
03/06 - 22:30
Bubendorf Bubendorf
VS 03/06 - 22:30
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 07:00
Binningen Binningen
VS 04/06 - 07:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
04/06 - 07:00
Liestal Liestal
VS 04/06 - 07:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 21:00
Old Boys Old Boys
VS 10/06 - 21:00
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 22:00
Pratteln Pratteln
VS 10/06 - 22:00
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 22:00
Zofingen Zofingen
VS 10/06 - 22:00
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 23:00
Dietikon Dietikon
VS 10/06 - 23:00
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 23:00
Regensdorf Regensdorf
VS 10/06 - 23:00
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 23:00
Red Star Zürich Red Star Zürich
VS 10/06 - 23:00
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
10/06 - 23:15
Mutschellen Mutschellen
VS 10/06 - 23:15
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 21:00
Muttenz Muttenz
VS 17/06 - 21:00
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 22:00
Grenchen Grenchen
VS 17/06 - 22:00
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 23:00
Unterstrass Unterstrass
VS 17/06 - 23:00
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 23:00
FC Windisch FC Windisch
VS 17/06 - 23:00
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 23:00
Schöftland Schöftland
VS 17/06 - 23:00
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 23:00
Liestal Liestal
VS 17/06 - 23:00
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
17/06 - 23:00
Binningen Binningen
VS 17/06 - 23:00
 Zofingen Zofingen

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.