Skip to main content

Kết quả bóng đá V League

19:15 - 26/02
Sai Gon Sai Gon
 Da Nang Da Nang
18:00 - 25/02
Binh Dinh Binh Dinh
 Viettel Viettel
17:00 - 25/02
Binh Duong Binh Duong
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 - 26/02
Nam Dinh Nam Dinh
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 25/02
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Hai Phong Hai Phong
19:15 - 16/03
Ha Noi Ha Noi
 Thanh Hóa Thanh Hóa
17:00 - 01/03
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Binh Duong Binh Duong
17:00 - 01/03
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Binh Dinh Binh Dinh
19:15 - 04/04
Viettel Viettel
 Ha Noi Ha Noi
17:00 - 02/03
Da Nang Da Nang
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
17:00 - 02/03
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 02/03
Hai Phong Hai Phong
 Nam Dinh Nam Dinh
19:15 - 05/03
Viettel Viettel
 Sai Gon Sai Gon
17:00 - 06/03
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
17:00 - 06/03
Da Nang Da Nang
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 06/03
Hai Phong Hai Phong
 Thanh Hóa Thanh Hóa
18:00 - 26/06
Nam Dinh Nam Dinh
 Ha Noi Ha Noi
19:15 - 06/03
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Binh Duong Binh Duong
17:00 - 11/03
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Viettel Viettel
17:00 - 12/03
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Da Nang Da Nang
19:15 - 13/03
Sai Gon Sai Gon
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
17:00 - 13/03
Binh Duong Binh Duong
 Hai Phong Hai Phong
18:00 - 13/03
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Binh Dinh Binh Dinh
19:15 - 12/03
Ha Noi Ha Noi
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
18:00 - 02/07
Binh Dinh Binh Dinh
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 02/07
Hai Phong Hai Phong
 Sai Gon Sai Gon
19:15 - 02/07
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Thanh Hóa Thanh Hóa
17:00 - 03/07
Da Nang Da Nang
 Ha Noi Ha Noi
18:00 - 03/07
Nam Dinh Nam Dinh
 Binh Duong Binh Duong
19:15 - 04/07
Viettel Viettel
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 08/07
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
18:00 - 09/07
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Nam Dinh Nam Dinh
18:00 - 09/07
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Binh Duong Binh Duong
19:15 - 09/07
Sai Gon Sai Gon
 Binh Dinh Binh Dinh
17:00 - 10/07
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Da Nang Da Nang
19:15 - 10/07
Ha Noi Ha Noi
 Hai Phong Hai Phong
18:00 - 15/07
Binh Dinh Binh Dinh
 Nam Dinh Nam Dinh
18:00 - 15/07
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
17:00 - 15/07
Binh Duong Binh Duong
 Da Nang Da Nang
18:00 - 15/07
Hai Phong Hai Phong
 Viettel Viettel
18:00 - 16/07
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Sai Gon Sai Gon
19:15 - 16/07
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
17:00 - 19/07
Da Nang Da Nang
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 - 19/07
Nam Dinh Nam Dinh
 Viettel Viettel
18:00 - 19/07
Hai Phong Hai Phong
 Binh Dinh Binh Dinh
17:00 - 20/07
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Binh Duong Binh Duong
19:15 - 20/07
Ha Noi Ha Noi
 Sai Gon Sai Gon
19:15 - 20/07
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 23/07
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Hai Phong Hai Phong
18:00 - 23/07
Binh Dinh Binh Dinh
 Da Nang Da Nang
19:15 - 24/07
Viettel Viettel
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
17:00 - 24/07
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Thanh Hóa Thanh Hóa
18:00 - 24/07
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Ha Noi Ha Noi
19:15 - 24/07
Sai Gon Sai Gon
 Nam Dinh Nam Dinh
17:00 - 29/07
Da Nang Da Nang
 Nam Dinh Nam Dinh
19:15 - 29/07
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Hai Phong Hai Phong
17:00 - 30/07
Binh Duong Binh Duong
 Binh Dinh Binh Dinh
18:00 - 30/07
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Sai Gon Sai Gon
18:00 - 31/07
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Viettel Viettel
19:15 - 31/07
Ha Noi Ha Noi
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 - 05/08
Hai Phong Hai Phong
 Da Nang Da Nang
19:15 - 05/08
Sai Gon Sai Gon
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 06/08
Binh Dinh Binh Dinh
 Ha Noi Ha Noi
19:15 - 05/08
Viettel Viettel
 Binh Duong Binh Duong
18:00 - 07/08
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Thanh Hóa Thanh Hóa
18:00 - 07/08
Nam Dinh Nam Dinh
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
18:00 - 12/08
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19:15 - 12/08
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Binh Dinh Binh Dinh
17:00 - 13/08
Binh Duong Binh Duong
 Sai Gon Sai Gon
18:00 - 13/08
Nam Dinh Nam Dinh
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
17:00 - 14/08
Da Nang Da Nang
 Viettel Viettel
19:15 - 14/08
Ha Noi Ha Noi
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
17:00 - 19/08
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Hai Phong Hai Phong
18:00 - 19/08
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Nam Dinh Nam Dinh
19:15 - 19/08
Viettel Viettel
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 - 20/08
Binh Dinh Binh Dinh
 Thanh Hóa Thanh Hóa
17:00 - 20/08
Binh Duong Binh Duong
 Ha Noi Ha Noi
19:15 - 20/08
Sai Gon Sai Gon
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
18:00 - 26/08
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Ha Noi Ha Noi
18:00 - 27/08
Nam Dinh Nam Dinh
 Da Nang Da Nang
19:15 - 27/08
Sai Gon Sai Gon
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 26/08
Hai Phong Hai Phong
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
18:00 - 28/08
Binh Dinh Binh Dinh
 Binh Duong Binh Duong
19:15 - 28/08
Viettel Viettel
 Thanh Hóa Thanh Hóa
17:00 - 02/09
Binh Duong Binh Duong
 Viettel Viettel
19:15 - 02/09
Ha Noi Ha Noi
 Binh Dinh Binh Dinh
17:00 - 03/09
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 - 03/09
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Sai Gon Sai Gon
17:00 - 04/09
Da Nang Da Nang
 Hai Phong Hai Phong
19:15 - 04/09
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Nam Dinh Nam Dinh
17:00 - 13/09
Binh Duong Binh Duong
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 13/09
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Da Nang Da Nang
19:15 - 13/09
Sai Gon Sai Gon
 Ha Noi Ha Noi
18:00 - 14/09
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
18:00 - 14/09
Binh Dinh Binh Dinh
 Hai Phong Hai Phong
19:15 - 14/09
Viettel Viettel
 Nam Dinh Nam Dinh
18:00 - 30/09
Hai Phong Hai Phong
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
19:15 - 30/09
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Sai Gon Sai Gon
17:00 - 01/10
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Binh Dinh Binh Dinh
18:00 - 01/10
Nam Dinh Nam Dinh
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 01/10
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Viettel Viettel
19:15 - 01/10
Ha Noi Ha Noi
 Binh Duong Binh Duong
17:00 - 07/10
Da Nang Da Nang
 Binh Duong Binh Duong
18:00 - 08/10
Nam Dinh Nam Dinh
 Binh Dinh Binh Dinh
19:15 - 08/10
Sai Gon Sai Gon
 Thanh Hóa Thanh Hóa
18:00 - 09/10
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 - 09/10
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
19:15 - 09/10
Viettel Viettel
 Hai Phong Hai Phong
17:00 - 14/10
Thanh Hóa Thanh Hóa
 Hai Phong Hai Phong
18:00 - 14/10
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Da Nang Da Nang
18:00 - 14/10
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
19:15 - 14/10
Sai Gon Sai Gon
 Viettel Viettel
17:00 - 15/10
Binh Duong Binh Duong
 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
19:15 - 15/10
Ha Noi Ha Noi
 Nam Dinh Nam Dinh
17:00 - 18/10
Da Nang Da Nang
 Thanh Hóa Thanh Hóa
18:00 - 18/10
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
 Sai Gon Sai Gon
18:00 - 18/10
Binh Dinh Binh Dinh
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19:15 - 18/10
Viettel Viettel
 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 19/10
Hai Phong Hai Phong
 Binh Duong Binh Duong
19:15 - 19/10
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
 Ha Noi Ha Noi

Với người hâm mộ Việt thì V-League chính là giải đấu bóng đá luôn được quan tâm nhất. Tuy nhiên 1 số anh em chỉ vì những lý do nào đó mà không theo dõi được những trận thi đấu tại giải V-League. Nhằm mục đích phục vụ cho người chơi cập nhật kết quả trận đấu chính xác nhất. Keonhacai gg đã tạo nên chuyện mục kết quả bóng đá V-League đến với người hâm mộ. Vậy kết quả V-League là gì?

Kết quả bóng đá V-League là gì?

Kết quả bóng đá V-League chính là bảng thông tin cung cấp về kết quả tỷ số trận đấu thuộc khuôn khổ giải V-League. Người hâm mộ hoàn toàn có thể nắm bắt và đánh giá dược diễn biến trận đấu tại giải V-League khi dựa vào kết quả bóng đá. Kể cả khi bạn không có thời gian để trực tiếp theo dõi trận đấu này được diễn ra.

Kết quả bóng đá V-League là gì?
Kết quả bóng đá V-League là gì?

Hiện nay kết quả bóng đá V-League luôn là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ. Khi nhìn vào bảng kết quả, bạn sẽ biết: Tỷ số trận đấu, bàn thắng được ghi ở phút thứ bao nhiêu? Cầu thủ nào ghi bàn, số thẻ phạt trong trận…

Ưu điểm khi xem kết quả bóng đá V-League tại Keonhacai gg

Keonhacai gg là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá V-League mà người hâm mộ đánh giá rất cao. Điều này có được là nhờ vào những ưu điểm sau:

Ưu điểm khi xem kết quả bóng đá V-League tại Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem kết quả bóng đá V-League tại Keonhacai gg
 • Kết quả cho tất cả các trận đấu bóng đá thuộc khuôn khổ giải V-League được cập nhật chính xác tại Keonhacai gg. Thông tin đều được kiểm định độ chính xác là 100% trước khi đăng tải trên trang kênh của chúng tôi.
 • Với hệ thống hoàn toàn là tự động, thông tin về kết quả bóng đá V-League luôn được cập nhật là nhanh nhất. Đặc biệt thông tin kết quả được chúng tôi cập nhật 24/24h khi có bất cứ trận đấu nào kết thúc.
 • Keonhacai gg cập nhật thông tin tỷ số trực tuyến ngay trong thời gian diễn ra trận đấu. Điều này có nghĩa là trong thời gian diễn ra trận đấu mà có bàn thắng được ghi thì hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tỷ số đến người hâm mộ.
 • Bảng kết quả bóng đá cho giải V-League được cập nhật hoàn toàn là miễn phí cho mọi người hâm mộ.

Cập nhật thông tin kết quả bóng đá V-League chính xác nhất và nhanh nhất tại Keonhacai của chúng tôi. Ngoài ra, anh em cũng đừng quên tham khảo thêm thông tin về tỷ lệ kèo V-League. Với tỷ lệ kèo được cập nhật chính xác từ các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi. Nhờ vậy mà anh em sẽ có được những nhận định chính xác về kèo V-League khi chơi cá độ bóng đá.