Skip to main content
Lịch Thi Đấu 2. Liga Interregional - Group 2

Lịch Thi Đấu 2. Liga Interregional - Group 2

2. Liga Interregional - Group 2
21/08 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 21/08 - 23:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
21/08 - 23:00
Stade Payerne Stade Payerne
VS 21/08 - 23:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
21/08 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 21/08 - 23:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
22/08 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 22/08 - 00:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
08/09 - 01:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 08/09 - 01:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
22/08 - 20:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 22/08 - 20:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
08/09 - 01:15
Coffrane Coffrane
VS 08/09 - 01:15
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 28/08 - 21:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 22:00
Coffrane Coffrane
VS 28/08 - 22:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 22:30
Romontois Romontois
VS 28/08 - 22:30
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 28/08 - 22:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 28/08 - 23:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 23:00
Sierre Sierre
VS 28/08 - 23:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
28/08 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 28/08 - 23:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 01:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 04/09 - 01:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 22:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 04/09 - 22:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 04/09 - 22:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 04/09 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 04/09 - 23:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
05/09 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 05/09 - 00:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
05/09 - 20:00
Stade Payerne Stade Payerne
VS 05/09 - 20:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 11/09 - 21:30
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 22:00
Coffrane Coffrane
VS 11/09 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 22:00
Romontois Romontois
VS 11/09 - 22:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 11/09 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 11/09 - 23:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 23:00
Sierre Sierre
VS 11/09 - 23:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 11/09 - 23:30
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 22:30
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 18/09 - 22:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 21:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 18/09 - 21:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 18/09 - 22:30
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 22:30
Stade Payerne Stade Payerne
VS 18/09 - 22:30
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 23:00
Fribourg Fribourg
VS 18/09 - 23:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 01:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 18/09 - 01:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
19/09 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 19/09 - 00:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 25/09 - 21:30
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 22:00
Coffrane Coffrane
VS 25/09 - 22:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 22:00
Romontois Romontois
VS 25/09 - 22:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 25/09 - 23:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 25/09 - 23:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 23:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 25/09 - 23:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 25/09 - 23:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
02/10 - 22:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 02/10 - 22:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
02/10 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 02/10 - 22:30
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
02/10 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 02/10 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
02/10 - 23:00
Fribourg Fribourg
VS 02/10 - 23:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
02/10 - 23:00
Sierre Sierre
VS 02/10 - 23:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
30/09 - 01:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 30/09 - 01:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
03/10 - 20:00
Stade Payerne Stade Payerne
VS 03/10 - 20:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 09/10 - 21:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 22:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 09/10 - 22:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 22:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 09/10 - 22:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 22:00
Coffrane Coffrane
VS 09/10 - 22:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 22:00
Romontois Romontois
VS 09/10 - 22:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 09/10 - 23:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 09/10 - 23:30
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 16/10 - 22:30
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 22:30
Stade Payerne Stade Payerne
VS 16/10 - 22:30
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 16/10 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 23:00
Sierre Sierre
VS 16/10 - 23:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 23:00
Fribourg Fribourg
VS 16/10 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 16/10 - 23:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
17/10 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 17/10 - 00:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 23/10 - 21:30
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 22:00
Coffrane Coffrane
VS 23/10 - 22:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 22:30
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 23/10 - 22:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 23/10 - 23:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 23/10 - 23:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 23/10 - 23:30
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
24/10 - 19:30
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 24/10 - 19:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 30/10 - 22:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 22:00
Romontois Romontois
VS 30/10 - 22:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 21:00
Fribourg Fribourg
VS 30/10 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 23:00
Sierre Sierre
VS 30/10 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 30/10 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
31/10 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 31/10 - 00:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 22:30
Stade Payerne Stade Payerne
VS 30/10 - 22:30
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 23:15
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 06/11 - 23:15
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 22:30
Düdingen Düdingen
VS 06/11 - 22:30
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 23:00
Coffrane Coffrane
VS 06/11 - 23:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 23:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 06/11 - 23:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 23:30
Stade Payerne Stade Payerne
VS 06/11 - 23:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
07/11 - 21:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 07/11 - 21:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
07/11 - 00:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 07/11 - 00:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 20:30
Romontois Romontois
VS 14/11 - 20:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 21:00
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 14/11 - 21:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 00:00
Fribourg Fribourg
VS 14/11 - 00:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 00:00
Sierre Sierre
VS 14/11 - 00:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 00:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 14/11 - 00:30
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 01:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 14/11 - 01:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
14/11 - 21:00
FC Savièse FC Savièse
VS 14/11 - 21:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
13/03 - 00:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 13/03 - 00:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 12/03 - 23:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
13/03 - 20:30
Romontois Romontois
VS 13/03 - 20:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 22:30
Düdingen Düdingen
VS 12/03 - 22:30
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 23:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 12/03 - 23:30
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 22:30
FC Savièse FC Savièse
VS 12/03 - 22:30
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
13/03 - 00:00
Sierre Sierre
VS 13/03 - 00:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 19/03 - 23:30
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 22:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 19/03 - 22:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 02:30
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 19/03 - 02:30
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
20/03 - 01:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 20/03 - 01:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 23:30
Stade Payerne Stade Payerne
VS 19/03 - 23:30
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
20/03 - 00:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 20/03 - 00:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 22:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 19/03 - 22:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
27/03 - 00:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 27/03 - 00:30
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 22:30
Düdingen Düdingen
VS 26/03 - 22:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 26/03 - 23:30
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 23:00
Romontois Romontois
VS 26/03 - 23:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
27/03 - 00:00
FC Savièse FC Savièse
VS 27/03 - 00:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
27/03 - 00:00
Sierre Sierre
VS 27/03 - 00:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 23:00
Coffrane Coffrane
VS 26/03 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
12/05 - 01:15
Fribourg Fribourg
VS 12/05 - 01:15
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
02/04 - 22:45
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 02/04 - 22:45
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
03/04 - 20:00
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 03/04 - 20:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
07/04 - 01:15
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 07/04 - 01:15
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
03/04 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 03/04 - 00:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
12/05 - 01:00
Stade Payerne Stade Payerne
VS 12/05 - 01:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
28/04 - 01:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 28/04 - 01:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 09/04 - 23:30
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 09/04 - 21:30
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 22:00
Romontois Romontois
VS 09/04 - 22:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 22:00
Coffrane Coffrane
VS 09/04 - 22:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 21:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 09/04 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 09/04 - 23:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 23:00
Sierre Sierre
VS 09/04 - 23:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 23:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 23/04 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 22:30
Fribourg Fribourg
VS 23/04 - 22:30
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 23/04 - 22:30
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 23/04 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
24/04 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 24/04 - 00:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 23:00
Sierre Sierre
VS 23/04 - 23:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
24/04 - 20:00
Stade Payerne Stade Payerne
VS 24/04 - 20:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 30/04 - 23:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 30/04 - 21:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 22:00
Romontois Romontois
VS 30/04 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
28/04 - 01:00
Coffrane Coffrane
VS 28/04 - 01:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
01/05 - 15:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 01/05 - 15:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 30/04 - 23:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 30/04 - 23:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 22:30
Fribourg Fribourg
VS 07/05 - 22:30
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
08/05 - 20:00
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 08/05 - 20:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 07/05 - 23:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
08/05 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 08/05 - 00:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 22:00
FC Savièse FC Savièse
VS 07/05 - 22:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 23:00
Sierre Sierre
VS 07/05 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 22:30
Stade Payerne Stade Payerne
VS 07/05 - 22:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 14/05 - 21:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 14/05 - 23:30
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 14/05 - 21:30
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 22:00
Romontois Romontois
VS 14/05 - 22:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
19/05 - 01:15
Coffrane Coffrane
VS 19/05 - 01:15
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 21:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 14/05 - 21:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 14/05 - 23:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
22/05 - 19:30
Fribourg Fribourg
VS 22/05 - 19:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 22:00
Romontois Romontois
VS 21/05 - 22:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 21/05 - 22:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
22/05 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 22/05 - 00:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 21/05 - 23:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 23:00
Sierre Sierre
VS 21/05 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 01:15
Stade Payerne Stade Payerne
VS 21/05 - 01:15
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
26/05 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 26/05 - 21:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 23:30
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 28/05 - 23:30
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 21:00
Düdingen Düdingen
VS 28/05 - 21:00
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
29/05 - 20:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 29/05 - 20:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
26/05 - 01:15
Coffrane Coffrane
VS 26/05 - 01:15
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 23:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 28/05 - 23:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 21:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 28/05 - 21:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 04/06 - 22:30
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 23:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 04/06 - 23:00
 Stade Payerne Stade Payerne
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 23:00
Fribourg Fribourg
VS 04/06 - 23:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 23:00
Sierre Sierre
VS 04/06 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 23:00
FC Savièse FC Savièse
VS 04/06 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 23:00
Romontois Romontois
VS 04/06 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 23:00
Saint-Maurice Saint-Maurice
VS 04/06 - 23:00
 Coffrane Coffrane
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 23:00
Coffrane Coffrane
VS 11/06 - 23:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 01:00
Stade Payerne Stade Payerne
VS 11/06 - 01:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 11/06 - 23:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 23:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 11/06 - 23:00
 Sierre Sierre
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 23:00
Düdingen Düdingen
VS 11/06 - 23:00
 Saint-Maurice Saint-Maurice
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 01:30
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 11/06 - 01:30
 FC Savièse FC Savièse
2. Liga Interregional - Group 2
11/06 - 01:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 11/06 - 01:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
20/08 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 20/08 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
20/08 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 20/08 - 21:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
20/08 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 20/08 - 21:30
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
20/08 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 20/08 - 23:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
20/08 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 20/08 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
21/08 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 21/08 - 00:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
21/08 - 19:00
Erguël Erguël
VS 21/08 - 19:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
20/08 - 23:00
Fribourg Fribourg
VS 20/08 - 23:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 27/08 - 21:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 22:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 27/08 - 22:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 23:00
Matran Matran
VS 27/08 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 27/08 - 23:30
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 27/08 - 21:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 22:00
Romontois Romontois
VS 27/08 - 22:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
27/08 - 21:00
Spiez Spiez
VS 27/08 - 21:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
01/09 - 01:30
Courtételle Courtételle
VS 01/09 - 01:30
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
03/09 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 03/09 - 23:30
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
03/09 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 03/09 - 21:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
03/09 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 03/09 - 21:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
03/09 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 03/09 - 23:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 04/09 - 00:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
04/09 - 19:00
Erguël Erguël
VS 04/09 - 19:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
03/09 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 03/09 - 23:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
03/09 - 01:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 03/09 - 01:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 10/09 - 21:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 23:00
Matran Matran
VS 10/09 - 23:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
11/09 - 20:00
Courtételle Courtételle
VS 11/09 - 20:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 10/09 - 21:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 10/09 - 21:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 22:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 10/09 - 22:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 22:00
Romontois Romontois
VS 10/09 - 22:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
10/09 - 21:00
Spiez Spiez
VS 10/09 - 21:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
17/09 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 17/09 - 23:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
17/09 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 17/09 - 21:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
17/09 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 17/09 - 23:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
17/09 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 17/09 - 23:30
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 18/09 - 00:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
17/09 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 17/09 - 23:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
17/09 - 01:15
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 17/09 - 01:15
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
18/09 - 19:00
Erguël Erguël
VS 18/09 - 19:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 24/09 - 23:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 24/09 - 21:30
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 23:00
Matran Matran
VS 24/09 - 23:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
25/09 - 15:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 25/09 - 15:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 01:00
Courtételle Courtételle
VS 24/09 - 01:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 24/09 - 21:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 24/09 - 21:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
24/09 - 21:00
Spiez Spiez
VS 24/09 - 21:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
05/10 - 01:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 05/10 - 01:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
01/10 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 01/10 - 23:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
01/10 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 01/10 - 23:30
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
02/10 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 02/10 - 00:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
06/10 - 01:30
Erguël Erguël
VS 06/10 - 01:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
01/10 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 01/10 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
01/10 - 22:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 01/10 - 22:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
01/10 - 22:00
Romontois Romontois
VS 01/10 - 22:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
08/10 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 08/10 - 23:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
08/10 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 08/10 - 21:30
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 09/10 - 00:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
08/10 - 21:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 08/10 - 21:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
09/10 - 19:30
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 09/10 - 19:30
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
08/10 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 08/10 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
08/10 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 08/10 - 21:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
08/10 - 21:00
Spiez Spiez
VS 08/10 - 21:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 15/10 - 21:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 15/10 - 23:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 23:00
Matran Matran
VS 15/10 - 23:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 23:00
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 15/10 - 23:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
16/10 - 19:00
Erguël Erguël
VS 16/10 - 19:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 15/10 - 23:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 22:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 15/10 - 22:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
15/10 - 21:00
Romontois Romontois
VS 15/10 - 21:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
22/10 - 23:30
Fribourg Fribourg
VS 22/10 - 23:30
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
22/10 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 22/10 - 21:30
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 00:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 23/10 - 00:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
22/10 - 22:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 22/10 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
22/10 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 22/10 - 21:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
22/10 - 01:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 22/10 - 01:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
23/10 - 19:00
Erguël Erguël
VS 23/10 - 19:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
22/10 - 21:00
Spiez Spiez
VS 22/10 - 21:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
29/10 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 29/10 - 21:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
29/10 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 29/10 - 23:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 20:00
Matran Matran
VS 30/10 - 20:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
29/10 - 23:00
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 29/10 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
29/10 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 29/10 - 23:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
29/10 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 29/10 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
30/10 - 21:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 30/10 - 21:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
29/10 - 22:30
Romontois Romontois
VS 29/10 - 22:30
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 00:30
Fribourg Fribourg
VS 06/11 - 00:30
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
05/11 - 22:30
Düdingen Düdingen
VS 05/11 - 22:30
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 01:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 06/11 - 01:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
05/11 - 22:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 05/11 - 22:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
05/11 - 22:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 05/11 - 22:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
05/11 - 23:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 05/11 - 23:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
06/11 - 21:30
Erguël Erguël
VS 06/11 - 21:30
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
05/11 - 02:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 05/11 - 02:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
12/11 - 22:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 12/11 - 22:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 00:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 13/11 - 00:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 00:00
Matran Matran
VS 13/11 - 00:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 00:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 13/11 - 00:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 13/11 - 07:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 07:00
Romontois Romontois
VS 13/11 - 07:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 13/11 - 07:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
13/11 - 16:15
Spiez Spiez
VS 13/11 - 16:15
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
19/11 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 19/11 - 07:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
19/11 - 22:30
Düdingen Düdingen
VS 19/11 - 22:30
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
20/11 - 00:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 20/11 - 00:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
20/11 - 01:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 20/11 - 01:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
20/11 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 20/11 - 07:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
20/11 - 07:00
Erguël Erguël
VS 20/11 - 07:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
20/11 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 20/11 - 07:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
20/11 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 20/11 - 07:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
26/11 - 22:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 26/11 - 22:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 00:00
Matran Matran
VS 27/11 - 00:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 00:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 27/11 - 00:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 27/11 - 07:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 27/11 - 07:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 07:00
Romontois Romontois
VS 27/11 - 07:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 27/11 - 07:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
27/11 - 16:15
Spiez Spiez
VS 27/11 - 16:15
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 00:00
Matran Matran
VS 12/03 - 00:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 00:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 12/03 - 00:30
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 12/03 - 07:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 12/03 - 07:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 12/03 - 07:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 07:00
Romontois Romontois
VS 12/03 - 07:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 12/03 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
12/03 - 16:15
Spiez Spiez
VS 12/03 - 16:15
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
18/03 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 18/03 - 07:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
18/03 - 22:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 18/03 - 22:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
18/03 - 22:30
Düdingen Düdingen
VS 18/03 - 22:30
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 00:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 19/03 - 00:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 19/03 - 07:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 07:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 19/03 - 07:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 07:00
Erguël Erguël
VS 19/03 - 07:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
19/03 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 19/03 - 07:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 00:00
Matran Matran
VS 26/03 - 00:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 00:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 26/03 - 00:30
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 07:00
Romontois Romontois
VS 26/03 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 26/03 - 07:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 26/03 - 07:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 26/03 - 07:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 26/03 - 07:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
26/03 - 16:15
Spiez Spiez
VS 26/03 - 16:15
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
01/04 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 01/04 - 07:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
01/04 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 01/04 - 21:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
01/04 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 01/04 - 23:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
01/04 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 01/04 - 23:30
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
02/04 - 07:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 02/04 - 07:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
02/04 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 02/04 - 07:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
02/04 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 02/04 - 07:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
02/04 - 07:00
Erguël Erguël
VS 02/04 - 07:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 08/04 - 07:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 08/04 - 07:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 08/04 - 07:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 08/04 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 07:00
Romontois Romontois
VS 08/04 - 07:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 08/04 - 21:30
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
08/04 - 23:00
Matran Matran
VS 08/04 - 23:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
09/04 - 15:15
Spiez Spiez
VS 09/04 - 15:15
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
15/04 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 15/04 - 21:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
15/04 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 15/04 - 23:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
15/04 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 15/04 - 23:30
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
16/04 - 07:00
Romontois Romontois
VS 16/04 - 07:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
16/04 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 16/04 - 07:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
16/04 - 07:00
Erguël Erguël
VS 16/04 - 07:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
16/04 - 07:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 16/04 - 07:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
16/04 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 16/04 - 07:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
22/04 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 22/04 - 07:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
22/04 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 22/04 - 21:30
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
22/04 - 23:00
Matran Matran
VS 22/04 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 23/04 - 07:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 23/04 - 07:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 23/04 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 23/04 - 07:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
23/04 - 15:15
Spiez Spiez
VS 23/04 - 15:15
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
29/04 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 29/04 - 21:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
29/04 - 23:00
Matran Matran
VS 29/04 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
29/04 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 29/04 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
29/04 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 29/04 - 23:30
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 07:00
Erguël Erguël
VS 30/04 - 07:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 30/04 - 07:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 30/04 - 07:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
30/04 - 07:00
Romontois Romontois
VS 30/04 - 07:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
06/05 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 06/05 - 07:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
06/05 - 07:00
Düdingen Düdingen
VS 06/05 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 07/05 - 07:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 07:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 07/05 - 07:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 07/05 - 07:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 07/05 - 07:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 07/05 - 07:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
07/05 - 15:15
Spiez Spiez
VS 07/05 - 15:15
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
13/05 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 13/05 - 21:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
13/05 - 23:00
Matran Matran
VS 13/05 - 23:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
13/05 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 13/05 - 23:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
13/05 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 13/05 - 23:30
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 14/05 - 07:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 07:00
Romontois Romontois
VS 14/05 - 07:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 14/05 - 07:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
14/05 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 14/05 - 07:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
20/05 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 20/05 - 07:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
20/05 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 20/05 - 21:30
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 21/05 - 07:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 07:00
Erguël Erguël
VS 21/05 - 07:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 07:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 21/05 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 21/05 - 07:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 21/05 - 07:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
21/05 - 15:15
Spiez Spiez
VS 21/05 - 15:15
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
27/05 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 27/05 - 21:00
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
27/05 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 27/05 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
27/05 - 23:00
Matran Matran
VS 27/05 - 23:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
27/05 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 27/05 - 23:30
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 07:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 28/05 - 07:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 07:00
Romontois Romontois
VS 28/05 - 07:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 07:00
Courtételle Courtételle
VS 28/05 - 07:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
28/05 - 15:15
Spiez Spiez
VS 28/05 - 15:15
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
03/06 - 07:00
Fribourg Fribourg
VS 03/06 - 07:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
03/06 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 03/06 - 21:30
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 07:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 04/06 - 07:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 07:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 04/06 - 07:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 07:00
Erguël Erguël
VS 04/06 - 07:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 07:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 04/06 - 07:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 07:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 04/06 - 07:00
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 2
04/06 - 07:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 04/06 - 07:00
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 21:00
Muri-Gümligen Muri-Gümligen
VS 10/06 - 21:00
 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:00
Romontois Romontois
VS 10/06 - 23:00
 Prishtina Bern Prishtina Bern
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:00
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
VS 10/06 - 23:00
 Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:00
Spiez Spiez
VS 10/06 - 23:00
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 10/06 - 23:00
 La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:00
Courtételle Courtételle
VS 10/06 - 23:00
 Düdingen Düdingen
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:00
Matran Matran
VS 10/06 - 23:00
 Fribourg Fribourg
2. Liga Interregional - Group 2
10/06 - 23:30
Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
VS 10/06 - 23:30
 Erguël Erguël
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 21:30
Düdingen Düdingen
VS 17/06 - 21:30
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
VS 17/06 - 23:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
La Tour / Le Pâquier La Tour / Le Pâquier
VS 17/06 - 23:00
 Muri-Gümligen Muri-Gümligen
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis
VS 17/06 - 23:00
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
Farvagny / Ogoz Farvagny / Ogoz
VS 17/06 - 23:00
 Besa Biel/Bienne Besa Biel/Bienne
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
Erguël Erguël
VS 17/06 - 23:00
 Romontois Romontois
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
Prishtina Bern Prishtina Bern
VS 17/06 - 23:00
 Matran Matran
2. Liga Interregional - Group 2
17/06 - 23:00
Fribourg Fribourg
VS 17/06 - 23:00
 Courtételle Courtételle

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.