Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Landesliga - Niederosterreich

Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 15/08
Mannersdorf Mannersdorf
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 15/08
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 15/08
Spratzern Spratzern
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 15/08
Ortmann Ortmann
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 17/08
Zwettl Zwettl
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 15/08
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 15/08
Haitzendorf Haitzendorf
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 13/08
Mannersdorf Mannersdorf
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
01:00 - 13/08
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 13/08
Gloggnitz Gloggnitz
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 13/08
Kilb Kilb
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 13/08
Ardagger Ardagger
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 13/08
St. Pölten II St. Pölten II
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
23:00 - 12/08
Spratzern Spratzern
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
01:15 - 20/08
Ortmann Ortmann
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 20/08
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/08
Haitzendorf Haitzendorf
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 20/08
Retz Retz
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 20/08
Kottingbrunn Kottingbrunn
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 20/08
Schrems Schrems
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 20/08
Zwettl Zwettl
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 27/08
Mannersdorf Mannersdorf
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/08
St. Pölten II St. Pölten II
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 27/08
Spratzern Spratzern
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 27/08
Retz Retz
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 27/08
Gloggnitz Gloggnitz
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 27/08
Langenrohr Langenrohr
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 27/08
Kilb Kilb
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
01:00 - 03/09
Schrems Schrems
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 04/09
Haitzendorf Haitzendorf
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 03/09
Ortmann Ortmann
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 03/09
Zwettl Zwettl
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 03/09
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 03/09
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 03/09
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 10/09
Langenrohr Langenrohr
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 10/09
Zwettl Zwettl
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 10/09
Mannersdorf Mannersdorf
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 10/09
Retz Retz
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 10/09
Spratzern Spratzern
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 10/09
Kilb Kilb
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 11/09
St. Pölten II St. Pölten II
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 17/09
Ardagger Ardagger
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 17/09
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
01:00 - 17/09
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 18/09
Haitzendorf Haitzendorf
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 17/09
Ortmann Ortmann
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 17/09
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 17/09
Schrems Schrems
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 24/09
Zwettl Zwettl
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 24/09
Retz Retz
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 24/09
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 24/09
Langenrohr Langenrohr
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 24/09
Gloggnitz Gloggnitz
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 24/09
St. Pölten II St. Pölten II
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 24/09
Mannersdorf Mannersdorf
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
01:00 - 01/10
Kilb Kilb
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 01/10
Schrems Schrems
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
20:30 - 01/10
Haitzendorf Haitzendorf
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 01/10
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 01/10
Ortmann Ortmann
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 01/10
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 01/10
Ardagger Ardagger
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
20:30 - 08/10
Spratzern Spratzern
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
20:30 - 08/10
St. Pölten II St. Pölten II
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 08/10
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 08/10
Mannersdorf Mannersdorf
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
01:00 - 08/10
Langenrohr Langenrohr
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 08/10
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 08/10
Zwettl Zwettl
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
20:30 - 16/10
Haitzendorf Haitzendorf
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 15/10
Ardagger Ardagger
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 15/10
Schrems Schrems
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 15/10
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
20:30 - 15/10
Gloggnitz Gloggnitz
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 15/10
Ortmann Ortmann
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 15/10
Kilb Kilb
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 22/10
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 22/10
Mannersdorf Mannersdorf
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 22/10
Zwettl Zwettl
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 22/10
Ortmann Ortmann
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 22/10
Retz Retz
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 22/10
Spratzern Spratzern
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
16:00 - 23/10
Langenrohr Langenrohr
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 30/10
Haitzendorf Haitzendorf
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 29/10
Kilb Kilb
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 29/10
Schrems Schrems
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 29/10
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 29/10
Gloggnitz Gloggnitz
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 30/10
St. Pölten II St. Pölten II
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
00:30 - 29/10
Ardagger Ardagger
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
Haitzendorf Haitzendorf
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
Mannersdorf Mannersdorf
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
Retz Retz
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
Langenrohr Langenrohr
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 06/11
Zwettl Zwettl
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
Schrems Schrems
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
Ardagger Ardagger
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
Gloggnitz Gloggnitz
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
Spratzern Spratzern
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
St. Pölten II St. Pölten II
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
20:00 - 13/11
Kilb Kilb
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
St. Pölten II St. Pölten II
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
Spratzern Spratzern
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
Kilb Kilb
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
Ardagger Ardagger
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
Gloggnitz Gloggnitz
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
Langenrohr Langenrohr
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
21:00 - 12/03
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
Schrems Schrems
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
USC Rohrbach USC Rohrbach
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
Haitzendorf Haitzendorf
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
Retz Retz
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
Ortmann Ortmann
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 19/03
Zwettl Zwettl
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
Mannersdorf Mannersdorf
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
Ardagger Ardagger
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
Kilb Kilb
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
Gloggnitz Gloggnitz
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
Langenrohr Langenrohr
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
St. Pölten II St. Pölten II
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 26/03
Spratzern Spratzern
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
Zwettl Zwettl
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
Ortmann Ortmann
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
Haitzendorf Haitzendorf
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
Schrems Schrems
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 02/04
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
Gloggnitz Gloggnitz
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
Langenrohr Langenrohr
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
St. Pölten II St. Pölten II
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
Spratzern Spratzern
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
Ardagger Ardagger
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
Mannersdorf Mannersdorf
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 09/04
Retz Retz
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
Schrems Schrems
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
Haitzendorf Haitzendorf
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
Ortmann Ortmann
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
Ardagger Ardagger
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 16/04
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Spratzern Spratzern
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Kilb Kilb
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Zwettl Zwettl
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Gloggnitz Gloggnitz
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Langenrohr Langenrohr
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Mannersdorf Mannersdorf
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 23/04
Retz Retz
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Schrems Schrems
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Kilb Kilb
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Kottingbrunn Kottingbrunn
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Ardagger Ardagger
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Haitzendorf Haitzendorf
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 30/04
Ortmann Ortmann
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
Retz Retz
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
Spratzern Spratzern
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
Gloggnitz Gloggnitz
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
Langenrohr Langenrohr
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
Zwettl Zwettl
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
St. Pölten II St. Pölten II
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 07/05
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Ardagger Ardagger
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Schrems Schrems
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Haitzendorf Haitzendorf
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Gloggnitz Gloggnitz
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Ortmann Ortmann
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
21:30 - 14/05
Kilb Kilb
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
Retz Retz
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
Mannersdorf Mannersdorf
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
Langenrohr Langenrohr
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
St. Pölten II St. Pölten II
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
Spratzern Spratzern
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 21/05
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
Gloggnitz Gloggnitz
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
St. Pölten II St. Pölten II
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
Haitzendorf Haitzendorf
 Ortmann Ortmann
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
Schrems Schrems
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
Ardagger Ardagger
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
22:00 - 28/05
Kilb Kilb
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
Langenrohr Langenrohr
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
Spratzern Spratzern
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
Retz Retz
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
Zwettl Zwettl
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
Ortmann Ortmann
 Schrems Schrems
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 04/06
Mannersdorf Mannersdorf
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
Kilb Kilb
 Zwettl Zwettl
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
Spratzern Spratzern
 Langenrohr Langenrohr
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
 Kottingbrunn Kottingbrunn
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
Gloggnitz Gloggnitz
 Retz Retz
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
St. Pölten II St. Pölten II
 Mannersdorf Mannersdorf
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
Ardagger Ardagger
 USC Rohrbach USC Rohrbach
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 11/06
Schrems Schrems
 Haitzendorf Haitzendorf
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
USC Rohrbach USC Rohrbach
 Kilb Kilb
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
Zwettl Zwettl
 Gloggnitz Gloggnitz
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
Retz Retz
 St. Pölten II St. Pölten II
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
Mannersdorf Mannersdorf
 Spratzern Spratzern
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
Ortmann Ortmann
 Waidhofen / Thaya Waidhofen / Thaya
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
Kottingbrunn Kottingbrunn
 Ardagger Ardagger
Landesliga - Niederosterreich
22:30 - 18/06
Langenrohr Langenrohr
 Schrems Schrems

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.