Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 2. Liga Interregional - Group 3

2. Liga Interregional - Group 3
01:00 - 21/08
Concordia Basel Concordia Basel
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 21/08
Courtételle Courtételle
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
01:30 - 21/08
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 21/08
Old Boys Old Boys
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 21/08
Dornach Dornach
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 21/08
Konolfingen Konolfingen
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 22/08
Moutier Moutier
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/08
Liestal Liestal
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/08
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/08
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/08
Muttenz Muttenz
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 28/08
Spiez Spiez
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 28/08
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 28/08
Bubendorf Bubendorf
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 04/09
Moutier Moutier
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 04/09
Binningen Binningen
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 04/09
Dornach Dornach
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 04/09
Old Boys Old Boys
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 04/09
Konolfingen Konolfingen
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/09
Courtételle Courtételle
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 05/09
Concordia Basel Concordia Basel
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 11/09
Old Boys Old Boys
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 11/09
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 11/09
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 11/09
Liestal Liestal
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 11/09
Spiez Spiez
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 11/09
Muttenz Muttenz
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 12/09
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 18/09
Binningen Binningen
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 18/09
Dornach Dornach
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 18/09
Konolfingen Konolfingen
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
01:00 - 23/09
Concordia Basel Concordia Basel
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 18/09
Bubendorf Bubendorf
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 18/09
Moutier Moutier
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 18/09
Courtételle Courtételle
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 25/09
Liestal Liestal
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 25/09
Muttenz Muttenz
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 25/09
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 25/09
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 25/09
Old Boys Old Boys
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 25/09
Dornach Dornach
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 25/09
Spiez Spiez
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 02/10
Binningen Binningen
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 02/10
Courtételle Courtételle
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 02/10
Konolfingen Konolfingen
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 02/10
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 02/10
Bubendorf Bubendorf
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 03/10
Concordia Basel Concordia Basel
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 03/10
Moutier Moutier
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/10
Dornach Dornach
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/10
Old Boys Old Boys
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/10
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/10
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/10
Liestal Liestal
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 09/10
Concordia Basel Concordia Basel
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/10
Spiez Spiez
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 16/10
Liestal Liestal
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 16/10
Muttenz Muttenz
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 16/10
Binningen Binningen
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 16/10
Konolfingen Konolfingen
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 16/10
Bubendorf Bubendorf
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 17/10
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 17/10
Moutier Moutier
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 23/10
Courtételle Courtételle
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 23/10
Dornach Dornach
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 23/10
Old Boys Old Boys
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 23/10
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 23/10
Liestal Liestal
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 23/10
Concordia Basel Concordia Basel
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 24/10
Spiez Spiez
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/10
Muttenz Muttenz
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/10
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 30/10
Konolfingen Konolfingen
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 30/10
Bubendorf Bubendorf
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 31/10
Moutier Moutier
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 31/10
Binningen Binningen
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 31/10
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 06/11
Liestal Liestal
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 06/11
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 06/11
Old Boys Old Boys
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 06/11
Dornach Dornach
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 06/11
Concordia Basel Concordia Basel
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 06/11
Courtételle Courtételle
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 06/11
Konolfingen Konolfingen
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
00:00 - 14/11
Binningen Binningen
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 13/11
Muttenz Muttenz
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 13/11
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 13/11
Bubendorf Bubendorf
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/06
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 14/11
Spiez Spiez
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 14/11
Moutier Moutier
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/03
Muttenz Muttenz
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 12/03
Bubendorf Bubendorf
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/03
Binningen Binningen
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 13/03
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/03
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/03
Liestal Liestal
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 13/03
Spiez Spiez
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 19/03
Dornach Dornach
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 19/03
Old Boys Old Boys
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 19/03
Konolfingen Konolfingen
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 19/03
Binningen Binningen
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 19/03
Courtételle Courtételle
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
02:00 - 19/03
Concordia Basel Concordia Basel
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 20/03
Moutier Moutier
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 26/03
Muttenz Muttenz
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 26/03
Bubendorf Bubendorf
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 26/03
Liestal Liestal
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 26/03
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 26/03
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 27/03
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 26/03
Spiez Spiez
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
01:00 - 12/05
Dornach Dornach
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
01:00 - 12/05
Konolfingen Konolfingen
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 07/04
Bubendorf Bubendorf
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 12/05
Binningen Binningen
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 04/05
Courtételle Courtételle
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 02/04
Concordia Basel Concordia Basel
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 15/04
Moutier Moutier
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/04
Old Boys Old Boys
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 09/04
Muttenz Muttenz
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 10/04
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 05/05
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 21/04
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 09/04
Liestal Liestal
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
23:45 - 27/04
Spiez Spiez
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 23/04
Konolfingen Konolfingen
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 23/04
Bubendorf Bubendorf
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 24/04
Concordia Basel Concordia Basel
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 23/04
Courtételle Courtételle
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 23/04
Binningen Binningen
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 24/04
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 24/04
Moutier Moutier
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/04
Old Boys Old Boys
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/04
Dornach Dornach
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 30/04
Muttenz Muttenz
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/04
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/04
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 01/05
Liestal Liestal
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 30/04
Spiez Spiez
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 07/05
Muttenz Muttenz
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 07/05
Konolfingen Konolfingen
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 07/05
Bubendorf Bubendorf
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 08/05
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 07/05
Binningen Binningen
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 07/05
Courtételle Courtételle
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 08/05
Moutier Moutier
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 14/05
Dornach Dornach
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 15/05
Old Boys Old Boys
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 14/05
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
00:00 - 15/05
Concordia Basel Concordia Basel
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 14/05
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 14/05
Spiez Spiez
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 15/05
Courtételle Courtételle
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 21/05
Muttenz Muttenz
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 21/05
Konolfingen Konolfingen
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 21/05
Bubendorf Bubendorf
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 21/05
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 21/05
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 22/05
Binningen Binningen
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 22/05
Moutier Moutier
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/05
Dornach Dornach
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/05
Old Boys Old Boys
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/05
Liestal Liestal
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
01:00 - 26/05
Courtételle Courtételle
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 28/05
Concordia Basel Concordia Basel
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/05
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 28/05
Spiez Spiez
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Muttenz Muttenz
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Bubendorf Bubendorf
 Concordia Basel Concordia Basel
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Spiez Spiez
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Lerchenfeld Lerchenfeld
 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
 Dornach Dornach
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Binningen Binningen
 Courtételle Courtételle
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 04/06
Moutier Moutier
 Konolfingen Konolfingen
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/06
Old Boys Old Boys
 Lerchenfeld Lerchenfeld
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/06
Konolfingen Konolfingen
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/06
Liestal Liestal
 Moutier Moutier
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/06
Courtételle Courtételle
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
20:00 - 06/03
Concordia Basel Concordia Basel
 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 11/06
Dornach Dornach
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/06
Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan
 Spiez Spiez
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 20/08
FC Windisch FC Windisch
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 20/08
Old Boys Old Boys
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 20/08
Liestal Liestal
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 20/08
Grenchen Grenchen
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 20/08
Unterstrass Unterstrass
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
22:15 - 20/08
Mutschellen Mutschellen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 21/08
Binningen Binningen
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 27/08
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 27/08
Dietikon Dietikon
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 27/08
Muttenz Muttenz
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 27/08
Zofingen Zofingen
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
22:15 - 27/08
Mutschellen Mutschellen
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 26/08
Bubendorf Bubendorf
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 27/08
Regensdorf Regensdorf
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
01:00 - 04/09
Old Boys Old Boys
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 03/09
Liestal Liestal
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 03/09
Grenchen Grenchen
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 03/09
Schöftland Schöftland
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 03/09
Pratteln Pratteln
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 03/09
FC Windisch FC Windisch
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 03/09
Unterstrass Unterstrass
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 10/09
Muttenz Muttenz
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 10/09
Zofingen Zofingen
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 10/09
Bubendorf Bubendorf
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 10/09
Regensdorf Regensdorf
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 10/09
Mutschellen Mutschellen
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 10/09
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 10/09
Binningen Binningen
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 17/09
FC Windisch FC Windisch
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 17/09
Old Boys Old Boys
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 17/09
Dietikon Dietikon
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 17/09
Grenchen Grenchen
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 17/09
Schöftland Schöftland
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 17/09
Pratteln Pratteln
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 17/09
Unterstrass Unterstrass
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 24/09
Muttenz Muttenz
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 24/09
Liestal Liestal
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 24/09
Zofingen Zofingen
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 24/09
Bubendorf Bubendorf
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 24/09
Mutschellen Mutschellen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 24/09
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 24/09
Binningen Binningen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 20/10
FC Windisch FC Windisch
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 01/10
Old Boys Old Boys
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 01/10
Dietikon Dietikon
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 13/10
Schöftland Schöftland
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 01/10
Pratteln Pratteln
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 01/10
Regensdorf Regensdorf
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 01/10
Unterstrass Unterstrass
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 08/10
Muttenz Muttenz
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 08/10
Liestal Liestal
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 08/10
Zofingen Zofingen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 08/10
Grenchen Grenchen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 08/10
Bubendorf Bubendorf
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 08/10
Binningen Binningen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 08/10
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 15/10
FC Windisch FC Windisch
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 15/10
Old Boys Old Boys
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 15/10
Dietikon Dietikon
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 15/10
Pratteln Pratteln
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 15/10
Mutschellen Mutschellen
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 15/10
Unterstrass Unterstrass
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
18:00 - 16/10
Regensdorf Regensdorf
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 22/10
Muttenz Muttenz
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 22/10
Liestal Liestal
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 22/10
Zofingen Zofingen
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 22/10
Grenchen Grenchen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 22/10
Schöftland Schöftland
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 22/10
Bubendorf Bubendorf
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 22/10
Binningen Binningen
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 29/10
Old Boys Old Boys
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 29/10
Dietikon Dietikon
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 29/10
Pratteln Pratteln
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 29/10
Mutschellen Mutschellen
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 29/10
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
18:00 - 30/10
Unterstrass Unterstrass
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
18:00 - 30/10
Regensdorf Regensdorf
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 05/11
FC Windisch FC Windisch
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 05/11
Muttenz Muttenz
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 05/11
Liestal Liestal
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 05/11
Grenchen Grenchen
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 05/11
Schöftland Schöftland
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 05/11
Bubendorf Bubendorf
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 05/11
Binningen Binningen
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/11
Old Boys Old Boys
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/11
Dietikon Dietikon
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 12/11
Regensdorf Regensdorf
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 12/11
Pratteln Pratteln
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 12/11
Zofingen Zofingen
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
00:15 - 13/11
Mutschellen Mutschellen
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 13/11
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
02:15 - 19/11
FC Windisch FC Windisch
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 19/11
Muttenz Muttenz
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 19/11
Liestal Liestal
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 19/11
Grenchen Grenchen
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 19/11
Schöftland Schöftland
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 20/11
Binningen Binningen
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
16:15 - 20/11
Unterstrass Unterstrass
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 26/11
Dietikon Dietikon
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 26/11
Pratteln Pratteln
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 26/11
Zofingen Zofingen
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 26/11
Bubendorf Bubendorf
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
00:15 - 27/11
Mutschellen Mutschellen
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 27/11
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 27/11
Regensdorf Regensdorf
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 11/03
Dietikon Dietikon
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/03
Pratteln Pratteln
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 11/03
Zofingen Zofingen
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 11/03
Bubendorf Bubendorf
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
00:15 - 12/03
Schöftland Schöftland
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 12/03
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
19:00 - 12/03
Regensdorf Regensdorf
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
02:15 - 18/03
FC Windisch FC Windisch
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 18/03
Old Boys Old Boys
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 18/03
Schöftland Schöftland
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 18/03
Grenchen Grenchen
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 19/03
Liestal Liestal
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 19/03
Binningen Binningen
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
16:15 - 19/03
Unterstrass Unterstrass
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 25/03
Muttenz Muttenz
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 25/03
Dietikon Dietikon
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 25/03
Zofingen Zofingen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 25/03
Bubendorf Bubendorf
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
23:30 - 25/03
Regensdorf Regensdorf
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
00:15 - 26/03
Mutschellen Mutschellen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 26/03
Red Star Zürich Red Star Zürich
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 01/04
FC Windisch FC Windisch
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 01/04
Old Boys Old Boys
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 01/04
Pratteln Pratteln
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 01/04
Schöftland Schöftland
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 01/04
Grenchen Grenchen
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 02/04
Liestal Liestal
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
15:15 - 02/04
Unterstrass Unterstrass
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 08/04
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 08/04
Binningen Binningen
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 08/04
Muttenz Muttenz
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 08/04
Zofingen Zofingen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 08/04
Bubendorf Bubendorf
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 08/04
Regensdorf Regensdorf
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
23:15 - 08/04
Mutschellen Mutschellen
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 15/04
FC Windisch FC Windisch
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 15/04
Old Boys Old Boys
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 15/04
Dietikon Dietikon
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 15/04
Grenchen Grenchen
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 15/04
Schöftland Schöftland
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 15/04
Pratteln Pratteln
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
15:15 - 16/04
Unterstrass Unterstrass
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 22/04
Muttenz Muttenz
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 22/04
Zofingen Zofingen
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 22/04
Bubendorf Bubendorf
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
23:15 - 22/04
Mutschellen Mutschellen
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 23/04
Binningen Binningen
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 23/04
Liestal Liestal
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 23/04
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 29/04
FC Windisch FC Windisch
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 29/04
Old Boys Old Boys
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 29/04
Dietikon Dietikon
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 29/04
Schöftland Schöftland
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 29/04
Pratteln Pratteln
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 29/04
Regensdorf Regensdorf
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
15:15 - 30/04
Unterstrass Unterstrass
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 06/05
Muttenz Muttenz
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 06/05
Grenchen Grenchen
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 06/05
Zofingen Zofingen
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 06/05
Bubendorf Bubendorf
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 07/05
Liestal Liestal
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 07/05
Binningen Binningen
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 07/05
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 13/05
FC Windisch FC Windisch
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 13/05
Old Boys Old Boys
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 13/05
Pratteln Pratteln
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 13/05
Regensdorf Regensdorf
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
23:15 - 13/05
Mutschellen Mutschellen
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 14/05
Dietikon Dietikon
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
15:15 - 14/05
Unterstrass Unterstrass
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 20/05
Muttenz Muttenz
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 20/05
Schöftland Schöftland
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 20/05
Grenchen Grenchen
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 20/05
Zofingen Zofingen
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 20/05
Bubendorf Bubendorf
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 21/05
Liestal Liestal
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 21/05
Binningen Binningen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 27/05
Old Boys Old Boys
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 27/05
Dietikon Dietikon
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 27/05
Pratteln Pratteln
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 27/05
Regensdorf Regensdorf
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
23:15 - 27/05
Mutschellen Mutschellen
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 28/05
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
15:15 - 28/05
Unterstrass Unterstrass
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
01:15 - 03/06
FC Windisch FC Windisch
 Old Boys Old Boys
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 03/06
Muttenz Muttenz
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 03/06
Schöftland Schöftland
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 03/06
Grenchen Grenchen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
22:30 - 03/06
Bubendorf Bubendorf
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 04/06
Binningen Binningen
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
07:00 - 04/06
Liestal Liestal
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 10/06
Old Boys Old Boys
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 10/06
Pratteln Pratteln
 FC Windisch FC Windisch
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 10/06
Zofingen Zofingen
 Muttenz Muttenz
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 10/06
Dietikon Dietikon
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 10/06
Regensdorf Regensdorf
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 10/06
Red Star Zürich Red Star Zürich
 Binningen Binningen
2. Liga Interregional - Group 3
23:15 - 10/06
Mutschellen Mutschellen
 Liestal Liestal
2. Liga Interregional - Group 3
21:00 - 17/06
Muttenz Muttenz
 Bubendorf Bubendorf
2. Liga Interregional - Group 3
22:00 - 17/06
Grenchen Grenchen
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 17/06
Unterstrass Unterstrass
 Pratteln Pratteln
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 17/06
FC Windisch FC Windisch
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 17/06
Schöftland Schöftland
 Regensdorf Regensdorf
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 17/06
Liestal Liestal
 Red Star Zürich Red Star Zürich
2. Liga Interregional - Group 3
23:00 - 17/06
Binningen Binningen
 Zofingen Zofingen

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.