Skip to main content
Lịch Thi Đấu 1. Liga Classic - Group 1

Lịch Thi Đấu 1. Liga Classic - Group 1

1. Liga Classic - Group 1
21/08 - 21:00
Thun II Thun II
VS 21/08 - 21:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21/08 - 22:00
Naters Naters
VS 21/08 - 22:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
21/08 - 22:00
Bulle Bulle
VS 21/08 - 22:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
21/08 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 21/08 - 22:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
21/08 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 21/08 - 22:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22/08 - 00:00
Lancy Lancy
VS 22/08 - 00:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22/08 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 22/08 - 20:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
28/08 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 28/08 - 21:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
28/08 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 28/08 - 22:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
28/08 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 28/08 - 22:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
28/08 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 28/08 - 22:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
28/08 - 23:00
Monthey Monthey
VS 28/08 - 23:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
29/08 - 00:00
Thun II Thun II
VS 29/08 - 00:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
29/08 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 29/08 - 20:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
04/09 - 01:15
Chênois Chênois
VS 04/09 - 01:15
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
04/09 - 22:00
Echallens Echallens
VS 04/09 - 22:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
04/09 - 22:00
Naters Naters
VS 04/09 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
04/09 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 04/09 - 22:30
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
04/09 - 23:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 04/09 - 23:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
05/09 - 00:00
Lancy Lancy
VS 05/09 - 00:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
05/09 - 00:30
Bulle Bulle
VS 05/09 - 00:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
11/09 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 11/09 - 21:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
11/09 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 11/09 - 22:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
11/09 - 22:00
Monthey Monthey
VS 11/09 - 22:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
11/09 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 11/09 - 22:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
12/09 - 00:00
Chênois Chênois
VS 12/09 - 00:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
12/09 - 00:00
Thun II Thun II
VS 12/09 - 00:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
12/09 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 12/09 - 20:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
18/09 - 22:00
Echallens Echallens
VS 18/09 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
18/09 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 18/09 - 22:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
23/09 - 01:15
Bulle Bulle
VS 23/09 - 01:15
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
30/09 - 01:15
Martigny Sports Martigny Sports
VS 30/09 - 01:15
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
18/09 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 18/09 - 22:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
19/09 - 00:00
Lancy Lancy
VS 19/09 - 00:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
18/09 - 22:00
Naters Naters
VS 18/09 - 22:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
25/09 - 22:30
Chênois Chênois
VS 25/09 - 22:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
25/09 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 25/09 - 22:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
03/04 - 19:00
Thun II Thun II
VS 03/04 - 19:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
25/09 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 25/09 - 21:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
25/09 - 23:00
Monthey Monthey
VS 25/09 - 23:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
26/09 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 26/09 - 20:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
25/09 - 21:00
Bulle Bulle
VS 25/09 - 21:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 22:00
Echallens Echallens
VS 02/10 - 22:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 02/10 - 22:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 02/10 - 22:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 20:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 02/10 - 20:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 02/10 - 22:30
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 22:00
Naters Naters
VS 02/10 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
03/10 - 00:00
Lancy Lancy
VS 03/10 - 00:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 01:15
Chênois Chênois
VS 16/10 - 01:15
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 16/10 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 16/10 - 21:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
17/10 - 00:00
Thun II Thun II
VS 17/10 - 00:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 22:30
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 16/10 - 22:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 22:00
Bulle Bulle
VS 16/10 - 22:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 16/10 - 22:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 23/10 - 22:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:00
Echallens Echallens
VS 23/10 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 23/10 - 22:30
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 23/10 - 22:30
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:00
Naters Naters
VS 23/10 - 22:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:00
Lancy Lancy
VS 23/10 - 22:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
23/10 - 22:00
Monthey Monthey
VS 23/10 - 22:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
30/10 - 22:30
Chênois Chênois
VS 30/10 - 22:30
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
30/10 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 30/10 - 22:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
31/10 - 20:00
Thun II Thun II
VS 31/10 - 20:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
31/10 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 31/10 - 21:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
30/10 - 21:00
Bulle Bulle
VS 30/10 - 21:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
30/10 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 30/10 - 22:30
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
30/10 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 30/10 - 22:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 22:00
Echallens Echallens
VS 06/11 - 22:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 23:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 06/11 - 23:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 06/11 - 23:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07/11 - 20:30
Naters Naters
VS 07/11 - 20:30
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 23:00
Lancy Lancy
VS 06/11 - 23:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 23:00
Monthey Monthey
VS 06/11 - 23:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 22:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 06/11 - 22:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
13/11 - 23:30
Chênois Chênois
VS 13/11 - 23:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
13/11 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 13/11 - 23:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
14/11 - 20:30
Naters Naters
VS 14/11 - 20:30
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
13/11 - 23:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 13/11 - 23:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
13/11 - 21:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 13/11 - 21:30
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 02:30
Bulle Bulle
VS 12/11 - 02:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
14/11 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 14/11 - 21:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 22:00
Echallens Echallens
VS 20/11 - 22:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 23:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 20/11 - 23:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 20/11 - 23:30
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 22:00
Thun II Thun II
VS 20/11 - 22:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 22:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 20/11 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21/11 - 20:30
Monthey Monthey
VS 21/11 - 20:30
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 23:00
Lancy Lancy
VS 20/11 - 23:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 27/11 - 23:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
24/03 - 02:15
Echallens Echallens
VS 24/03 - 02:15
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 23:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 27/11 - 23:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 23:30
Chênois Chênois
VS 27/11 - 23:30
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 27/11 - 23:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 22:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 27/11 - 22:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
28/11 - 20:30
Monthey Monthey
VS 28/11 - 20:30
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
05/03 - 23:30
Chênois Chênois
VS 05/03 - 23:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
05/03 - 22:00
Echallens Echallens
VS 05/03 - 22:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
05/03 - 23:00
Lancy Lancy
VS 05/03 - 23:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
06/03 - 20:30
Naters Naters
VS 06/03 - 20:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
05/03 - 23:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 05/03 - 23:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
05/03 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 05/03 - 22:30
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
05/03 - 23:00
Bulle Bulle
VS 05/03 - 23:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
12/03 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 12/03 - 23:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
12/03 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 12/03 - 23:30
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
13/03 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 13/03 - 21:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
13/03 - 21:00
Thun II Thun II
VS 13/03 - 21:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
13/03 - 23:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 13/03 - 23:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
12/03 - 23:00
Monthey Monthey
VS 12/03 - 23:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
12/03 - 23:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 12/03 - 23:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
19/03 - 21:00
Echallens Echallens
VS 19/03 - 21:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
19/03 - 23:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 19/03 - 23:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
19/03 - 23:00
Lancy Lancy
VS 19/03 - 23:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
20/03 - 20:30
Naters Naters
VS 20/03 - 20:30
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
19/03 - 23:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 19/03 - 23:30
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
19/03 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 19/03 - 22:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
19/03 - 22:00
Bulle Bulle
VS 19/03 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
24/03 - 02:15
Chênois Chênois
VS 24/03 - 02:15
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 01:15
Meyrin Meyrin
VS 15/04 - 01:15
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
30/03 - 01:00
Vevey Sports Vevey Sports
VS 30/03 - 01:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
27/03 - 19:00
Monthey Monthey
VS 27/03 - 19:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
26/03 - 22:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 26/03 - 22:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
24/03 - 02:15
Thun II Thun II
VS 24/03 - 02:15
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 01:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 15/04 - 01:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
14/04 - 01:00
Echallens Echallens
VS 14/04 - 01:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
02/04 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 02/04 - 22:30
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
21/04 - 01:15
Martigny Sports Martigny Sports
VS 21/04 - 01:15
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
21/04 - 01:15
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 21/04 - 01:15
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21/04 - 01:00
Naters Naters
VS 21/04 - 01:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
26/09 - 00:00
Lancy Lancy
VS 26/09 - 00:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
02/04 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 02/04 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
09/04 - 22:30
Chênois Chênois
VS 09/04 - 22:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
09/04 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 09/04 - 22:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
09/04 - 22:00
Monthey Monthey
VS 09/04 - 22:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
10/04 - 19:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 10/04 - 19:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
10/04 - 00:00
Thun II Thun II
VS 10/04 - 00:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
10/04 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 10/04 - 20:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
09/04 - 21:00
Bulle Bulle
VS 09/04 - 21:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 22:00
Echallens Echallens
VS 23/04 - 22:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 23/04 - 22:30
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 22:00
Monthey Monthey
VS 23/04 - 22:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 23/04 - 22:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 22:00
Lancy Lancy
VS 23/04 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 22:00
Naters Naters
VS 23/04 - 22:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 21:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 23/04 - 21:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
30/04 - 22:30
Chênois Chênois
VS 30/04 - 22:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
30/04 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 30/04 - 22:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
01/05 - 19:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 01/05 - 19:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
01/05 - 19:00
Thun II Thun II
VS 01/05 - 19:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
01/05 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 01/05 - 20:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
30/04 - 22:00
Bulle Bulle
VS 30/04 - 22:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
30/04 - 21:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 30/04 - 21:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 22:00
Echallens Echallens
VS 07/05 - 22:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 07/05 - 22:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
08/05 - 19:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 08/05 - 19:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 22:00
Monthey Monthey
VS 07/05 - 22:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 07/05 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 22:00
Lancy Lancy
VS 07/05 - 22:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 22:00
Naters Naters
VS 07/05 - 22:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 21:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 14/05 - 21:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 21:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 14/05 - 21:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 23:00
Bulle Bulle
VS 14/05 - 23:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 22:30
Chênois Chênois
VS 14/05 - 22:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 14/05 - 20:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 23:00
Thun II Thun II
VS 14/05 - 23:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
14/05 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 14/05 - 22:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Thun II Thun II
VS 21/05 - 21:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
VS 21/05 - 21:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Monthey Monthey
VS 21/05 - 21:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 21/05 - 21:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Lancy Lancy
VS 21/05 - 21:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Echallens Echallens
VS 21/05 - 21:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
21/05 - 21:00
Vevey Sports Vevey Sports
VS 21/05 - 21:00
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 28/05 - 21:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
Chênois Chênois
VS 28/05 - 21:00
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
Bulle Bulle
VS 28/05 - 21:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 28/05 - 21:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 28/05 - 21:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
Naters Naters
VS 28/05 - 21:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
28/05 - 21:00
Meyrin Meyrin
VS 28/05 - 21:00
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
06/08 - 20:00
Sion II Sion II
VS 06/08 - 20:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
06/08 - 21:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 06/08 - 21:30
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
06/08 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 06/08 - 22:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
06/08 - 22:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 06/08 - 22:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
06/08 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 06/08 - 22:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
06/08 - 23:00
Chênois Chênois
VS 06/08 - 23:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
07/08 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 07/08 - 21:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
07/08 - 21:00
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 07/08 - 21:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
14/08 - 21:00
Servette II Servette II
VS 14/08 - 21:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
14/08 - 21:00
Naters Naters
VS 14/08 - 21:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
14/08 - 19:00
Coffrane Coffrane
VS 14/08 - 19:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
13/08 - 22:00
Monthey Monthey
VS 13/08 - 22:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
13/08 - 22:00
Echallens Echallens
VS 13/08 - 22:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
13/08 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 13/08 - 22:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
13/08 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 13/08 - 22:30
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
13/08 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 13/08 - 22:30
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
25/08 - 01:15
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 25/08 - 01:15
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
01/09 - 01:15
Chênois Chênois
VS 01/09 - 01:15
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
25/08 - 01:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 25/08 - 01:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
20/08 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 20/08 - 22:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20/08 - 20:00
Sion II Sion II
VS 20/08 - 20:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
20/08 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 20/08 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
20/08 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 20/08 - 22:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
25/08 - 01:30
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 25/08 - 01:30
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
27/08 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 27/08 - 22:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
27/08 - 19:30
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 27/08 - 19:30
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
28/08 - 21:00
Servette II Servette II
VS 28/08 - 21:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
27/08 - 22:00
Naters Naters
VS 27/08 - 22:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
01/09 - 01:00
Meyrin Meyrin
VS 01/09 - 01:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
27/08 - 22:00
Echallens Echallens
VS 27/08 - 22:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
27/08 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 27/08 - 22:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
27/08 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 27/08 - 22:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 22:00
Monthey Monthey
VS 03/09 - 22:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 21:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 03/09 - 21:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 22:30
Chênois Chênois
VS 03/09 - 22:30
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 03/09 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
04/09 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 04/09 - 20:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 20:00
Sion II Sion II
VS 03/09 - 20:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 03/09 - 22:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
03/09 - 23:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 03/09 - 23:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 21:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 10/09 - 21:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 10/09 - 22:30
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
11/09 - 21:00
Servette II Servette II
VS 11/09 - 21:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 22:00
Naters Naters
VS 10/09 - 22:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 22:00
Echallens Echallens
VS 10/09 - 22:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 10/09 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 10/09 - 22:30
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
10/09 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 10/09 - 22:30
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
22/09 - 01:15
Coffrane Coffrane
VS 22/09 - 01:15
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
17/09 - 22:00
Monthey Monthey
VS 17/09 - 22:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
29/09 - 01:15
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 29/09 - 01:15
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
29/09 - 01:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 29/09 - 01:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
17/09 - 22:30
Chênois Chênois
VS 17/09 - 22:30
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
17/09 - 20:00
Sion II Sion II
VS 17/09 - 20:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
17/09 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 17/09 - 22:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
18/09 - 00:30
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 18/09 - 00:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 21:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 24/09 - 21:30
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 22:30
Chênois Chênois
VS 24/09 - 22:30
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 24/09 - 22:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 22:00
Naters Naters
VS 24/09 - 22:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
25/09 - 21:00
Servette II Servette II
VS 25/09 - 21:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 22:00
Echallens Echallens
VS 24/09 - 22:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 24/09 - 22:30
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
24/09 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 24/09 - 22:30
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
01/10 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 01/10 - 22:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 02/10 - 20:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
01/10 - 22:00
Monthey Monthey
VS 01/10 - 22:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 19:00
Coffrane Coffrane
VS 02/10 - 19:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
01/10 - 20:00
Sion II Sion II
VS 01/10 - 20:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
01/10 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 01/10 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
01/10 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 01/10 - 22:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
02/10 - 00:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 02/10 - 00:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
03/11 - 02:00
Meyrin Meyrin
VS 03/11 - 02:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
08/10 - 20:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 08/10 - 20:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
08/10 - 21:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 08/10 - 21:30
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
20/10 - 01:30
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 20/10 - 01:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
08/10 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 08/10 - 22:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
08/10 - 22:00
Echallens Echallens
VS 08/10 - 22:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
08/10 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 08/10 - 22:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
08/10 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 08/10 - 22:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 19:00
Coffrane Coffrane
VS 16/10 - 19:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
15/10 - 22:00
Naters Naters
VS 15/10 - 22:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
15/10 - 01:00
Monthey Monthey
VS 15/10 - 01:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
16/10 - 20:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 16/10 - 20:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
15/10 - 20:00
Sion II Sion II
VS 15/10 - 20:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
15/10 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 15/10 - 22:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
15/10 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 15/10 - 22:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
15/10 - 22:30
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 15/10 - 22:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 21:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 29/10 - 21:30
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 22:30
Chênois Chênois
VS 29/10 - 22:30
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 22:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 29/10 - 22:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 22:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 29/10 - 22:30
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 20:00
Sion II Sion II
VS 29/10 - 20:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 22:00
Echallens Echallens
VS 29/10 - 22:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 29/10 - 22:30
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
29/10 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 29/10 - 22:30
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 06/11 - 21:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
05/11 - 23:00
Monthey Monthey
VS 05/11 - 23:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 20:00
Coffrane Coffrane
VS 06/11 - 20:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 20:30
Naters Naters
VS 06/11 - 20:30
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
06/11 - 22:00
Servette II Servette II
VS 06/11 - 22:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
05/11 - 23:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 05/11 - 23:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
05/11 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 05/11 - 23:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
05/11 - 23:30
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 05/11 - 23:30
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 23:30
Martigny Sports Martigny Sports
VS 12/11 - 23:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 22:30
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 12/11 - 22:30
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 23:30
Chênois Chênois
VS 12/11 - 23:30
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 23:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 12/11 - 23:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
13/11 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 13/11 - 21:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 21:00
Sion II Sion II
VS 12/11 - 21:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 23:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 12/11 - 23:30
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
12/11 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 12/11 - 23:30
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 20:00
Monthey Monthey
VS 20/11 - 20:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 20:00
Coffrane Coffrane
VS 20/11 - 20:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 20:30
Naters Naters
VS 20/11 - 20:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 20:30
Servette II Servette II
VS 20/11 - 20:30
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
19/11 - 23:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 19/11 - 23:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
19/11 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 19/11 - 23:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
19/11 - 22:00
Echallens Echallens
VS 19/11 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
20/11 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 20/11 - 07:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 20:00
Monthey Monthey
VS 27/11 - 20:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 20:00
Coffrane Coffrane
VS 27/11 - 20:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 20:30
Servette II Servette II
VS 27/11 - 20:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
27/11 - 20:30
Naters Naters
VS 27/11 - 20:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
26/11 - 22:00
Echallens Echallens
VS 26/11 - 22:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
26/11 - 23:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 26/11 - 23:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
26/11 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 26/11 - 23:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
26/11 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 26/11 - 23:30
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 07:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 25/02 - 07:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 07:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 25/02 - 07:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 07:00
Chênois Chênois
VS 25/02 - 07:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 07:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 25/02 - 07:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 07:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 25/02 - 07:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 22:00
Sion II Sion II
VS 25/02 - 22:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
25/02 - 23:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 25/02 - 23:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
26/02 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 26/02 - 07:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 07:00
Servette II Servette II
VS 04/03 - 07:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 07:00
Naters Naters
VS 04/03 - 07:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 07:00
Monthey Monthey
VS 04/03 - 07:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 07:00
Coffrane Coffrane
VS 04/03 - 07:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 23:00
Echallens Echallens
VS 04/03 - 23:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 04/03 - 23:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 04/03 - 23:30
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
04/03 - 23:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 04/03 - 23:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 07:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 11/03 - 07:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 07:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 11/03 - 07:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 07:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 11/03 - 07:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 07:00
Monthey Monthey
VS 11/03 - 07:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 07:00
Chênois Chênois
VS 11/03 - 07:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 22:00
Sion II Sion II
VS 11/03 - 22:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
11/03 - 23:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 11/03 - 23:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
12/03 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 12/03 - 07:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 07:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 18/03 - 07:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 07:00
Servette II Servette II
VS 18/03 - 07:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 07:00
Naters Naters
VS 18/03 - 07:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 07:00
Coffrane Coffrane
VS 18/03 - 07:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 23:00
Echallens Echallens
VS 18/03 - 23:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 23:00
Meyrin Meyrin
VS 18/03 - 23:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 23:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 18/03 - 23:30
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
18/03 - 23:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 18/03 - 23:30
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 07:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 25/03 - 07:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 07:00
Monthey Monthey
VS 25/03 - 07:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 07:00
Coffrane Coffrane
VS 25/03 - 07:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 07:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 25/03 - 07:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 07:00
Chênois Chênois
VS 25/03 - 07:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 22:00
Sion II Sion II
VS 25/03 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
25/03 - 23:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 25/03 - 23:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
26/03 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 26/03 - 07:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 07:00
Naters Naters
VS 01/04 - 07:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 07:00
Servette II Servette II
VS 01/04 - 07:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 07:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 01/04 - 07:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 07:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 01/04 - 07:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 01/04 - 22:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 22:00
Echallens Echallens
VS 01/04 - 22:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 01/04 - 22:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
01/04 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 01/04 - 22:30
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 07:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 08/04 - 07:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 07:00
Coffrane Coffrane
VS 08/04 - 07:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 07:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 08/04 - 07:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 07:00
Monthey Monthey
VS 08/04 - 07:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 21:00
Sion II Sion II
VS 08/04 - 21:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 08/04 - 22:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
08/04 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 08/04 - 22:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
09/04 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 09/04 - 07:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 07:00
Chênois Chênois
VS 15/04 - 07:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 07:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 15/04 - 07:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 07:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 15/04 - 07:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 07:00
Servette II Servette II
VS 15/04 - 07:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 07:00
Naters Naters
VS 15/04 - 07:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 22:00
Echallens Echallens
VS 15/04 - 22:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 15/04 - 22:30
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
15/04 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 15/04 - 22:30
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
22/04 - 07:00
Naters Naters
VS 22/04 - 07:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
22/04 - 07:00
Coffrane Coffrane
VS 22/04 - 07:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22/04 - 07:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 22/04 - 07:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22/04 - 07:00
Monthey Monthey
VS 22/04 - 07:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22/04 - 21:00
Sion II Sion II
VS 22/04 - 21:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 21:00
Servette II Servette II
VS 23/04 - 21:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22/04 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 22/04 - 22:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23/04 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 23/04 - 07:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 07:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 29/04 - 07:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 07:00
Chênois Chênois
VS 29/04 - 07:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 07:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 29/04 - 07:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 07:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 29/04 - 07:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 07:00
Servette II Servette II
VS 29/04 - 07:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 22:00
Echallens Echallens
VS 29/04 - 22:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 29/04 - 22:30
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
29/04 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 29/04 - 22:30
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 07:00
Monthey Monthey
VS 06/05 - 07:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 07:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 06/05 - 07:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 07:00
Servette II Servette II
VS 06/05 - 07:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 07:00
Naters Naters
VS 06/05 - 07:00
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 07:00
Coffrane Coffrane
VS 06/05 - 07:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 06/05 - 22:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
06/05 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 06/05 - 22:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07/05 - 07:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 07/05 - 07:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 07:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 13/05 - 07:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 07:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 13/05 - 07:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 07:00
Chênois Chênois
VS 13/05 - 07:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 07:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 13/05 - 07:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 21:00
Sion II Sion II
VS 13/05 - 21:00
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 22:00
Echallens Echallens
VS 13/05 - 22:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 13/05 - 22:30
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
13/05 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 13/05 - 22:30
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 21:00
Coffrane Coffrane
VS 20/05 - 21:00
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 21:00
Naters Naters
VS 20/05 - 21:00
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 21:00
Servette II Servette II
VS 20/05 - 21:00
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 21:00
Monthey Monthey
VS 20/05 - 21:00
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 21:00
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
VS 20/05 - 21:00
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 22:00
Meyrin Meyrin
VS 20/05 - 22:00
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 22:00
Echallens Echallens
VS 20/05 - 22:00
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20/05 - 22:00
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
VS 20/05 - 22:00
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 21:00
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VS 27/05 - 21:00
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 21:00
Chênois Chênois
VS 27/05 - 21:00
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 21:00
Terre Sainte Terre Sainte
VS 27/05 - 21:00
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 21:00
Sion II Sion II
VS 27/05 - 21:00
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 21:00
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
VS 27/05 - 21:00
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 21:00
Martigny Sports Martigny Sports
VS 27/05 - 21:00
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 22:30
Vevey Sports Vevey Sports
VS 27/05 - 22:30
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
27/05 - 22:30
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
VS 27/05 - 22:30
 Echallens Echallens

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.