Skip to main content
Lịch Thi Đấu 1. Liga Classic - Group 3

Lịch Thi Đấu 1. Liga Classic - Group 3

1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 21/08 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 21:00
Baden Baden
VS 21/08 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 21:00
Gossau Gossau
VS 21/08 - 21:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 21/08 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 22:30
Thalwil Thalwil
VS 21/08 - 22:30
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 23:00
Tuggen Tuggen
VS 21/08 - 23:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22/08 - 20:00
Linth Linth
VS 22/08 - 20:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 21:00
Balzers Balzers
VS 28/08 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 28/08 - 22:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 22:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 28/08 - 22:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 28/08 - 22:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 23:00
Tuggen Tuggen
VS 28/08 - 23:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
29/08 - 19:30
Winterthur II Winterthur II
VS 29/08 - 19:30
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
29/08 - 21:00
Lugano II Lugano II
VS 29/08 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
04/09 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 04/09 - 21:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
04/09 - 21:00
Baden Baden
VS 04/09 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
04/09 - 21:00
Gossau Gossau
VS 04/09 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
04/09 - 23:00
Paradiso Paradiso
VS 04/09 - 23:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
05/09 - 20:00
Linth Linth
VS 05/09 - 20:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
16/09 - 01:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 16/09 - 01:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
16/09 - 01:00
Thalwil Thalwil
VS 16/09 - 01:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
11/09 - 21:00
Balzers Balzers
VS 11/09 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
11/09 - 21:00
Linth Linth
VS 11/09 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
11/09 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 11/09 - 21:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
11/09 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 11/09 - 22:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
11/09 - 23:00
Lugano II Lugano II
VS 11/09 - 23:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
12/09 - 19:30
St. Gallen II St. Gallen II
VS 12/09 - 19:30
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
12/09 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 12/09 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
18/09 - 21:00
Baden Baden
VS 18/09 - 21:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
18/09 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 18/09 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
18/09 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 18/09 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
18/09 - 21:00
Gossau Gossau
VS 18/09 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
18/09 - 22:30
Thalwil Thalwil
VS 18/09 - 22:30
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
30/09 - 00:30
Paradiso Paradiso
VS 30/09 - 00:30
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
18/09 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 18/09 - 22:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 21:00
Balzers Balzers
VS 25/09 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 25/09 - 21:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 25/09 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 23:00
Lugano II Lugano II
VS 25/09 - 23:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 25/09 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 25/09 - 21:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
25/09 - 22:00
Linth Linth
VS 25/09 - 22:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 21:00
Gossau Gossau
VS 02/10 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
28/10 - 01:00
Baden Baden
VS 28/10 - 01:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 02/10 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 22:30
Thalwil Thalwil
VS 02/10 - 22:30
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 22:30
Paradiso Paradiso
VS 02/10 - 22:30
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 02/10 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 22:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 02/10 - 22:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 16/10 - 21:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 21:00
Balzers Balzers
VS 16/10 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 16/10 - 22:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 22:30
Thalwil Thalwil
VS 16/10 - 22:30
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 21:00
Linth Linth
VS 16/10 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 16/10 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 23:00
Lugano II Lugano II
VS 16/10 - 23:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
23/10 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 23/10 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
23/10 - 21:00
Baden Baden
VS 23/10 - 21:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
23/10 - 21:00
Gossau Gossau
VS 23/10 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
24/10 - 19:30
Winterthur II Winterthur II
VS 24/10 - 19:30
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
23/10 - 20:30
St. Gallen II St. Gallen II
VS 23/10 - 20:30
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
23/10 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 23/10 - 22:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
23/10 - 22:30
Paradiso Paradiso
VS 23/10 - 22:30
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
31/10 - 20:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 31/10 - 20:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 21:00
Gossau Gossau
VS 30/10 - 21:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 21:00
Balzers Balzers
VS 30/10 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 23:00
Lugano II Lugano II
VS 30/10 - 23:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 30/10 - 21:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 21:00
Linth Linth
VS 30/10 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 21:00
Thalwil Thalwil
VS 30/10 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 22:00
Baden Baden
VS 06/11 - 22:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 06/11 - 22:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 23:00
Uzwil Uzwil
VS 06/11 - 23:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 23:30
Paradiso Paradiso
VS 06/11 - 23:30
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 23:00
Freienbach Freienbach
VS 06/11 - 23:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
07/11 - 22:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 07/11 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 22:00
Winterthur II Winterthur II
VS 06/11 - 22:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
13/11 - 22:00
Gossau Gossau
VS 13/11 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
13/11 - 22:00
Baden Baden
VS 13/11 - 22:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
27/02 - 20:00
Lugano II Lugano II
VS 27/02 - 20:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
13/11 - 22:00
Thalwil Thalwil
VS 13/11 - 22:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
28/10 - 01:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 28/10 - 01:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
13/11 - 22:00
Linth Linth
VS 13/11 - 22:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
13/11 - 22:00
Tuggen Tuggen
VS 13/11 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
20/11 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 20/11 - 22:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
20/11 - 22:00
Balzers Balzers
VS 20/11 - 22:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
20/11 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 20/11 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
20/11 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 20/11 - 22:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
20/11 - 23:00
Freienbach Freienbach
VS 20/11 - 23:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
20/11 - 22:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 20/11 - 22:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
26/02 - 22:30
Winterthur II Winterthur II
VS 26/02 - 22:30
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
27/11 - 22:00
Balzers Balzers
VS 27/11 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
27/11 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 27/11 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
28/11 - 21:00
Lugano II Lugano II
VS 28/11 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
03/03 - 02:00
Winterthur II Winterthur II
VS 03/03 - 02:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
28/11 - 21:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 28/11 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
27/11 - 23:00
Freienbach Freienbach
VS 27/11 - 23:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
27/11 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 27/11 - 22:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
05/03 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 05/03 - 21:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
05/03 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 05/03 - 22:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
05/03 - 22:00
Baden Baden
VS 05/03 - 22:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
05/03 - 22:00
Gossau Gossau
VS 05/03 - 22:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
05/03 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 05/03 - 22:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
05/03 - 22:00
Thalwil Thalwil
VS 05/03 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
24/03 - 02:00
Linth Linth
VS 24/03 - 02:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
12/03 - 22:00
Balzers Balzers
VS 12/03 - 22:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
12/03 - 23:00
Uzwil Uzwil
VS 12/03 - 23:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
13/03 - 20:00
Lugano II Lugano II
VS 13/03 - 20:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
12/03 - 23:00
Freienbach Freienbach
VS 12/03 - 23:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
12/03 - 22:00
Tuggen Tuggen
VS 12/03 - 22:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
12/03 - 22:30
Winterthur II Winterthur II
VS 12/03 - 22:30
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
13/03 - 21:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 13/03 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
19/03 - 22:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 19/03 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
19/03 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 19/03 - 22:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
19/03 - 22:00
Baden Baden
VS 19/03 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
19/03 - 22:00
Gossau Gossau
VS 19/03 - 22:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
19/03 - 23:00
Freienbach Freienbach
VS 19/03 - 23:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
19/03 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 19/03 - 22:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
20/03 - 20:30
Thalwil Thalwil
VS 20/03 - 20:30
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07/04 - 01:00
Balzers Balzers
VS 07/04 - 01:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
14/04 - 01:00
Uzwil Uzwil
VS 14/04 - 01:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
26/03 - 23:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 26/03 - 23:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
26/03 - 22:00
Winterthur II Winterthur II
VS 26/03 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 01:00
Tuggen Tuggen
VS 15/04 - 01:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
07/04 - 01:00
Linth Linth
VS 07/04 - 01:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
28/04 - 01:15
Lugano II Lugano II
VS 28/04 - 01:15
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21/04 - 01:00
Gossau Gossau
VS 21/04 - 01:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21/04 - 01:00
Baden Baden
VS 21/04 - 01:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21/04 - 01:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 21/04 - 01:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
21/04 - 01:00
Thalwil Thalwil
VS 21/04 - 01:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21/04 - 01:00
Paradiso Paradiso
VS 21/04 - 01:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
14/04 - 01:00
Freienbach Freienbach
VS 14/04 - 01:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
07/04 - 00:30
St. Gallen II St. Gallen II
VS 07/04 - 00:30
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 21:00
Balzers Balzers
VS 09/04 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 20:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 09/04 - 20:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 09/04 - 22:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 09/04 - 21:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 09/04 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 22:30
Linth Linth
VS 09/04 - 22:30
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
09/04 - 21:30
Lugano II Lugano II
VS 09/04 - 21:30
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 23/04 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 21:00
Baden Baden
VS 23/04 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 21:00
Gossau Gossau
VS 23/04 - 21:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 23/04 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 19:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 23/04 - 19:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 23/04 - 22:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
23/04 - 21:00
Paradiso Paradiso
VS 23/04 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
30/04 - 21:00
Balzers Balzers
VS 30/04 - 21:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
30/04 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 30/04 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
30/04 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 30/04 - 22:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
01/05 - 19:00
Lugano II Lugano II
VS 01/05 - 19:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
30/04 - 22:30
Thalwil Thalwil
VS 30/04 - 22:30
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
30/04 - 22:00
Linth Linth
VS 30/04 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
30/04 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 30/04 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 07/05 - 21:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 21:00
Baden Baden
VS 07/05 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 07/05 - 22:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 22:00
Winterthur II Winterthur II
VS 07/05 - 22:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 18:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 07/05 - 18:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 07/05 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
07/05 - 21:00
Paradiso Paradiso
VS 07/05 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 19:00
Lugano II Lugano II
VS 14/05 - 19:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 21:00
Gossau Gossau
VS 14/05 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 21:00
Thalwil Thalwil
VS 14/05 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 14/05 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 20:30
Linth Linth
VS 14/05 - 20:30
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 14/05 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
14/05 - 21:00
Balzers Balzers
VS 14/05 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 21/05 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
St. Gallen II St. Gallen II
VS 21/05 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 21/05 - 21:00
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
Paradiso Paradiso
VS 21/05 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 21/05 - 21:00
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
Balzers Balzers
VS 21/05 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21/05 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 21/05 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Lugano II Lugano II
VS 28/05 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 28/05 - 21:00
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Linth Linth
VS 28/05 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 28/05 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Thalwil Thalwil
VS 28/05 - 21:00
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Gossau Gossau
VS 28/05 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
28/05 - 21:00
Baden Baden
VS 28/05 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 21:00
Gossau Gossau
VS 06/08 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 23:00
Paradiso Paradiso
VS 06/08 - 23:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 23:30
Tuggen Tuggen
VS 06/08 - 23:30
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 06/08 - 21:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 06/08 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 06/08 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
18/08 - 00:00
Uzwil Uzwil
VS 18/08 - 00:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
06/08 - 22:30
Weesen Weesen
VS 06/08 - 22:30
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 13/08 - 21:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 21:00
Linth Linth
VS 13/08 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
14/08 - 21:00
Kosova Kosova
VS 14/08 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 13/08 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 13/08 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 22:00
Taverne Taverne
VS 13/08 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 23:30
Tuggen Tuggen
VS 13/08 - 23:30
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
13/08 - 21:00
Höngg Höngg
VS 13/08 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
20/08 - 21:00
Gossau Gossau
VS 20/08 - 21:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
20/08 - 23:00
Paradiso Paradiso
VS 20/08 - 23:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
25/08 - 01:00
Lugano II Lugano II
VS 25/08 - 01:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
01/09 - 01:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 01/09 - 01:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
21/08 - 20:00
Freienbach Freienbach
VS 21/08 - 20:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
25/08 - 01:00
Tuggen Tuggen
VS 25/08 - 01:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
20/08 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 20/08 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
20/08 - 22:30
Weesen Weesen
VS 20/08 - 22:30
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 21:00
Kosova Kosova
VS 28/08 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
27/08 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 27/08 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
28/08 - 22:00
Taverne Taverne
VS 28/08 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
27/08 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 27/08 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
27/08 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 27/08 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
27/08 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 27/08 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
27/08 - 21:00
Höngg Höngg
VS 27/08 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
27/08 - 22:30
Weesen Weesen
VS 27/08 - 22:30
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
03/09 - 21:00
Gossau Gossau
VS 03/09 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
03/09 - 23:00
Paradiso Paradiso
VS 03/09 - 23:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
04/09 - 21:00
Lugano II Lugano II
VS 04/09 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
04/09 - 19:00
Linth Linth
VS 04/09 - 19:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
03/09 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 03/09 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
03/09 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 03/09 - 21:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
03/09 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 03/09 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
03/09 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 03/09 - 21:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 10/09 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 10/09 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 22:00
Taverne Taverne
VS 10/09 - 22:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
11/09 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 11/09 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 10/09 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 10/09 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 21:00
Höngg Höngg
VS 10/09 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
10/09 - 22:30
Weesen Weesen
VS 10/09 - 22:30
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 22:00
Lugano II Lugano II
VS 17/09 - 22:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 21:00
Linth Linth
VS 17/09 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 21:00
Kosova Kosova
VS 17/09 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 23:00
Paradiso Paradiso
VS 17/09 - 23:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 01:15
Gossau Gossau
VS 17/09 - 01:15
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 17/09 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 17/09 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
17/09 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 17/09 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 24/09 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 24/09 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 24/09 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 22:00
Taverne Taverne
VS 24/09 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
06/10 - 01:00
Höngg Höngg
VS 06/10 - 01:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 24/09 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 24/09 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
24/09 - 22:30
Weesen Weesen
VS 24/09 - 22:30
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 21:00
Gossau Gossau
VS 01/10 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 01/10 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 01/10 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
02/10 - 21:00
Kosova Kosova
VS 02/10 - 21:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 21:00
Linth Linth
VS 01/10 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 22:00
Lugano II Lugano II
VS 01/10 - 22:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 01/10 - 21:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
01/10 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 01/10 - 21:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 08/10 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
09/10 - 20:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 09/10 - 20:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 22:00
Taverne Taverne
VS 08/10 - 22:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 21:00
Gossau Gossau
VS 08/10 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 21:00
Höngg Höngg
VS 08/10 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 08/10 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 21:00
Uzwil Uzwil
VS 08/10 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
08/10 - 21:00
Weesen Weesen
VS 08/10 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 19:30
Winterthur II Winterthur II
VS 16/10 - 19:30
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
15/10 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 15/10 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
15/10 - 01:00
Kosova Kosova
VS 15/10 - 01:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
16/10 - 19:00
Linth Linth
VS 16/10 - 19:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
15/10 - 22:00
Lugano II Lugano II
VS 15/10 - 22:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
15/10 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 15/10 - 22:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
15/10 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 15/10 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
15/10 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 15/10 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 21:00
Gossau Gossau
VS 29/10 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 22:00
Paradiso Paradiso
VS 29/10 - 22:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
30/10 - 20:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 30/10 - 20:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 29/10 - 21:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 29/10 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 21:00
Höngg Höngg
VS 29/10 - 21:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 20:00
Uzwil Uzwil
VS 29/10 - 20:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
29/10 - 21:00
Weesen Weesen
VS 29/10 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 23:00
Lugano II Lugano II
VS 05/11 - 23:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 22:00
Linth Linth
VS 05/11 - 22:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
06/11 - 22:00
Kosova Kosova
VS 06/11 - 22:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 05/11 - 21:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 22:00
Winterthur II Winterthur II
VS 05/11 - 22:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 23:00
Taverne Taverne
VS 05/11 - 23:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 05/11 - 22:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
05/11 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 05/11 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 07:00
Gossau Gossau
VS 12/11 - 07:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 12/11 - 07:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 12/11 - 07:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 22:00
Höngg Höngg
VS 12/11 - 22:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 22:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 12/11 - 22:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 12/11 - 22:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 23:00
Uzwil Uzwil
VS 12/11 - 23:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
12/11 - 23:30
Weesen Weesen
VS 12/11 - 23:30
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 19/11 - 07:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 07:00
Taverne Taverne
VS 19/11 - 07:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 19/11 - 07:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 07:00
Linth Linth
VS 19/11 - 07:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 07:00
Kosova Kosova
VS 19/11 - 07:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
10/11 - 02:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 10/11 - 02:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 19/11 - 07:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
19/11 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 19/11 - 22:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 26/11 - 07:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Taverne Taverne
VS 26/11 - 07:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 26/11 - 07:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 26/11 - 07:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Kosova Kosova
VS 26/11 - 07:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Linth Linth
VS 26/11 - 07:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 26/11 - 07:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
26/11 - 22:00
Höngg Höngg
VS 26/11 - 22:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 07:00
Gossau Gossau
VS 25/02 - 07:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 25/02 - 07:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 25/02 - 07:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 22:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 25/02 - 22:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 25/02 - 22:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 25/02 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 23:00
Uzwil Uzwil
VS 25/02 - 23:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
25/02 - 23:30
Weesen Weesen
VS 25/02 - 23:30
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Linth Linth
VS 04/03 - 07:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Kosova Kosova
VS 04/03 - 07:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 04/03 - 07:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 04/03 - 07:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Taverne Taverne
VS 04/03 - 07:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 04/03 - 07:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 04/03 - 07:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
04/03 - 22:00
Höngg Höngg
VS 04/03 - 22:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 11/03 - 07:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 07:00
Linth Linth
VS 11/03 - 07:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 11/03 - 07:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 07:00
Gossau Gossau
VS 11/03 - 07:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 11/03 - 22:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 11/03 - 22:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 22:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 11/03 - 22:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
11/03 - 23:00
Uzwil Uzwil
VS 11/03 - 23:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 07:00
Taverne Taverne
VS 18/03 - 07:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 18/03 - 07:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 18/03 - 07:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 07:00
Kosova Kosova
VS 18/03 - 07:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 18/03 - 07:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 18/03 - 07:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 22:00
Höngg Höngg
VS 18/03 - 22:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
18/03 - 23:30
Weesen Weesen
VS 18/03 - 23:30
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 25/03 - 07:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 07:00
Kosova Kosova
VS 25/03 - 07:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 07:00
Linth Linth
VS 25/03 - 07:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 25/03 - 07:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 07:00
Gossau Gossau
VS 25/03 - 07:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 22:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 25/03 - 22:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 22:00
Freienbach Freienbach
VS 25/03 - 22:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
25/03 - 23:00
Uzwil Uzwil
VS 25/03 - 23:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 01/04 - 07:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 01/04 - 07:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 07:00
Taverne Taverne
VS 01/04 - 07:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 01/04 - 07:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 01/04 - 07:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 01/04 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 21:00
Höngg Höngg
VS 01/04 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
01/04 - 22:30
Weesen Weesen
VS 01/04 - 22:30
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 08/04 - 07:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 07:00
Gossau Gossau
VS 08/04 - 07:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 08/04 - 07:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 07:00
Linth Linth
VS 08/04 - 07:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 08/04 - 07:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 07:00
Kosova Kosova
VS 08/04 - 07:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 08/04 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
08/04 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 08/04 - 21:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 15/04 - 07:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 15/04 - 07:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 07:00
Taverne Taverne
VS 15/04 - 07:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 15/04 - 07:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 21:00
Höngg Höngg
VS 15/04 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 15/04 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 15/04 - 22:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
15/04 - 22:30
Weesen Weesen
VS 15/04 - 22:30
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 22/04 - 07:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 22/04 - 07:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 22/04 - 07:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 07:00
Linth Linth
VS 22/04 - 07:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 07:00
Kosova Kosova
VS 22/04 - 07:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 22/04 - 07:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 22/04 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22/04 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 22/04 - 21:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 07:00
Taverne Taverne
VS 29/04 - 07:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 29/04 - 07:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 29/04 - 07:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 07:00
Gossau Gossau
VS 29/04 - 07:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 29/04 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 21:00
Höngg Höngg
VS 29/04 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 29/04 - 22:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
29/04 - 22:30
Weesen Weesen
VS 29/04 - 22:30
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 07:00
Linth Linth
VS 06/05 - 07:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 07:00
Lugano II Lugano II
VS 06/05 - 07:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 07:00
Kosova Kosova
VS 06/05 - 07:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 07:00
Winterthur II Winterthur II
VS 06/05 - 07:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 07:00
Taverne Taverne
VS 06/05 - 07:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 07:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 06/05 - 07:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 06/05 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
06/05 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 06/05 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 07:00
Paradiso Paradiso
VS 13/05 - 07:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 07:00
Gossau Gossau
VS 13/05 - 07:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 07:00
Tuggen Tuggen
VS 13/05 - 07:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 07:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 13/05 - 07:00
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 21:00
Höngg Höngg
VS 13/05 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 13/05 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 13/05 - 22:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
13/05 - 22:30
Weesen Weesen
VS 13/05 - 22:30
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Taverne Taverne
VS 20/05 - 21:00
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
VS 20/05 - 21:00
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Lugano II Lugano II
VS 20/05 - 21:00
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Linth Linth
VS 20/05 - 21:00
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Kosova Kosova
VS 20/05 - 21:00
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
VS 20/05 - 21:00
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Winterthur II Winterthur II
VS 20/05 - 21:00
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
20/05 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 20/05 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 21:00
Höngg Höngg
VS 27/05 - 21:00
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 21:00
Freienbach Freienbach
VS 27/05 - 21:00
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 21:00
Paradiso Paradiso
VS 27/05 - 21:00
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 21:00
Gossau Gossau
VS 27/05 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 21:00
Kreuzlingen Kreuzlingen
VS 27/05 - 21:00
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 21:00
Tuggen Tuggen
VS 27/05 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 22:00
Uzwil Uzwil
VS 27/05 - 22:00
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
27/05 - 22:30
Weesen Weesen
VS 27/05 - 22:30
 Taverne Taverne

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.